פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) שאין:    שמכין ביה"כ לחול ועיין רדב"ז סימן ל"א.