פתיחת התפריט הראשי

באר היטב על אורח חיים תקצז

סעיף אעריכה


(א) אוכלים:    הט"ז הכריע ממה שאכל אלישע אצל השונמית דאין להתענות בר"ה ע"ש. ונ"ל ראיה מחנה ואלקנ' איש האלהים שאכלו בר"ה וכן מבואר בנחמיה ח' אכלו משמנים ושתו ממתקים בר"ה. ובמגיד משנה פרשת נצבים כת' שלא לאכול בשר ולשתות יין בר"ה.

סעיף בעריכה


(ב) א"צ:    וכן עשה מעשה הר"ם לונזאני בספר שתי ידות. ועכ"פ בלילה של ר"ה אסור להתענות כמו בשאר י"ט מ"א. והמתענ' בר"ה או בשאר י"ט אסור לבשל לאחרים כמ"ש סי' תקכ"ז ס"ד בהג"ה ע"ש.

סעיף געריכה


(ג) חלום:    ואם הוא ספק אם הוא מהחלומות שמתענים בשבת אין להתענות. כנה"ג.


(ד) צריך:    ומי שאינו ירא א"צ כדלעיל ע' מנהגים.


(ה) למיתב:    אפי' חל בשבת.