פתיחת התפריט הראשי

באר היטב על אורח חיים תקעט

סעיף אעריכה


(א) לרחובה:    ואם אין יכולים להתפלל ברחוב מפני העכו"ם יתפללו בבית אחר עיין מ"א.


(ב) בשקים:    למעלה על בגדיהם. מ"א ע"ש.

סעיף געריכה


(ג) שמתפללים:    עיין בלבוש המזמורים שראוי לאומרם בשעת עצירת הגשמים.


(ד) כותים:    לפי נוסח שלנו שאומרים בקשות בער"ה ועיה"כ צריך דוקא קברי ישראל ועמ"ש בסוף סימן תקנ"ט.