באר היטב על אורח חיים תקסא

סעיף אעריכה

(א) בחורבנן:    אפי' יושבים בהם ישראל כיון שהעכו"ם מושלים עליהם מקרי חורבן. ב"י.

סעיף בעריכה

(ב) בית המקדש:    והנכנס עתה למקום מקדש חייב כרת שכלנו טמאי מתים. מ"א ע"ש.

(ג) וקורע:    עב"ח שחייב להשתחות ולקרוע ולבכות ולקונן ולומר מזמור אלהים באו גוים עד סוף וכשקורע מברך ברוך דיין אמת כי כל משפטיו אמת הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט וכו'.

סעיף דעריכה

(ד) מאחה:    פירוש תפירה מיושרת.

סעיף העריכה

(ה) לירושלים:    נ"ל דהרואה ירושלים תוך למ"ד יום אעפ"י שלא קרע כגון שדר בתוכו א"צ לקרוע על ערי יהודה. ומי שנולד בירושלים אפי' הגדיל א"צ (לברך) [לקרוע] דבקטנותו פטור וכשהגדיל א"צ (לברך) [לקרוע] דהא ראה אותן תוך ל' יום. מ"א.