פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) הדיוט:    ודוקא לצורך המועד ועיין מ"א.


(ב) לתקן:    ובמהרי"ל כתב דיש ליזהר לעשות מקודם לצורך המועד.

סעיף בעריכה


(ג) מסרגין:    פירוש שעושין בה חבלים לשכב בה במועד.


(ד) מפשילין:    פי' שגודלין.

סעיף געריכה


(ה) למעך:    לצורך המועד. מ"א.


(ו) אומן:    וקמטי הקאלני"ר אסור עיין ססי' תקי"ט.

סעיף דעריכה


(ז) לעכו"ם:    וה"ה בכל מה שאסרו בחול המועד לישראל כמ"ש סי' תקמ"ג דכל מה שאסור לעשות אסור לומר לעכו"ם לעשותו. מיהו אם היו קרועים ומקולקלים הרבה מותר לתקנם דהוי דבר האבד וזה הפסד גדול. ט"ז.


(ח) שינוי:    אבל הדיוט א"צ שינוי כמ"ש ס"ה.

סעיף העריכה


(ט) בגד:    תינוק שנולד בחג אסור לעשות לו בגדים חדשים במועד למול אותו. ריב"ש מ"א.


(י) אומן:    וכל מי שיודע להוציא מלא מחט בבת אחת או שיודע לכוין אימר' בשפת חלוקו מקרי אומן. טור ע"ש.