פתיחת התפריט הראשי

באר היטב על אורח חיים תצא

סעיף אעריכה


(א) מבדיל:    מי שהתחיל לאכול במוצאי פסח מבעוד יום ונמשך עד הלילה ועדיין לא התפלל והבדיל צ"ע אם מותר לאכול חמץ ונראה שמותר לאכול דכיון שחשכה לילה הוי חול לכל מילי מ"א ע"ש וכ"כ הח"י בפשיטות ע"ש: כתב המנהגים במ"ש חה"מ אין אומרים ויהי נועם ואתה קדוש. ואומרים ויתן לך ע' א"ז.