באר היטב על אורח חיים תעט

סעיף א עריכה

(א) מוזגין:    וצריך שטיפה והדחה אם אין הכוס נקי עח"י.

(ב) יין:    ה"ה שאר משקין המשכרין אבל משקה שאינו משכר מותר לשתות. ט"ז.

(ג) יכול:    ומ"מ לא ישתה כל כך שישכר. ח"י.

(ד) והגדול:    ומהרי"ל כתב קטן לא יאמר הודו אבל אנא אומר והיינו לכתחלה אבל אין קפידא כל כך דנשים מצטרפין לזה עיין מ"א ונשים חייבות ג"כ בהלל זה עח"י.

(ה) שבע"ה:    אף אם יש לו אורח ע' סימן ר"א. ח"י.