פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) ונשאר:    עיין סי' ת"ח ס"ד דאפי' הניח בעצמו חוץ לאלפים דיש לו שביתת ביתו עיין ט"ז.