פתיחת התפריט הראשי

באר היטב על אורח חיים שצג

סעיף אעריכה


(א) יאמר:    על אותו הפת טור דהואיל ועביד ביה כבר מצוה ליעבד בה מצוה אחריתא כמ"ש סימן שצ"ד בהג"ה וכל שכן כאן דתרוויהו חדא מצוה דעירוב נינהו. ט"ז ע"ש.

סעיף בעריכה


(ב) ויש אוסרים:    עיין ט"ז מה שהקשה על דיעה זו. והיד אהרן מיישבו בטוב ע"ש.