באר היטב על אורח חיים שסז

סעיף אעריכה

(א) לזכות:    נ"ל דממזונותיה רשאה לזכות. מ"א.

(ב) בני חצר:    וה"ה אשתו. מ"א ע"ש.

(ג) הוי עירוב:    נ"ל דזהו דוקא לדעת הי"א שבני חצר נוטלין בע"כ אבל לסברא הראשונה לעולם אין יכולין לערב בלא דעת אשתו ועיין מ"א.