פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) לכסותה:    שאם לא יכסנה ה"ל ר"ה ואם עמוק ג' הוי כרמלית אבל אם היא מכוסה אין לה אלא מקום פטור.


(ב) וקטין:    כגון שהוא ארוך ח' אמות ורחב ב'. ומ"מ יש כאן שיעור לבלוע סאתים.


(ג) הגשמים:    שאין אדם מקפיד על לכלוך חצירו ואינו מתכוין שיצאו לחוץ.


(ד) סמוכות:    בתוך ד"ט.


(ה) לכרמלית:    לפי שאין כאן אלא כחו וכחו בכרמלית לא גזרו כמ"ש סי' שנ"ה ס"א ועיין ססי' זה דיש חולקין וס"ל דאין חילוק בין כרמלית לר"ה עיין שם.

סעיף בעריכה


(ו) ביב:    פי' חריץ העשוי לקלח שופכין שבחצר לר"ה.


(ז) לשפוך:    דקים לן בד' אמות יש שיעור לבלוע ואפי' אי נפקא לבראי לא לכך איכוין ושרי.

סעיף געריכה


(ח) ר"ה:    מ"מ שייך למגזר בעיר גדולה שיש ס' רבוא. מ"א ע"ש.