פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) שלא לאכול:    וה"ה אם נדר שלא לשתות יין תוס' עירובין דף למ"ד. ונ"ל דה"ה שלא לאכול בשר מ"א ומהר"י בביאורי סמ"ג כתב אפילו מלבוש הצריך היום שרי.

סעיף געריכה


(ב) חרמי:    כתב בשכנה"ג נידוהו בחלום עשינו מעשה והתרנו בשבת ע"ש.