באר היטב על אורח חיים שכד

סעיף געריכה

(א) מורסן:    ומעט מעט שרי בלא שינוי לסברא קמייתא עיין סי' שכ"א סי"ד.

(ב) מים:    עיין ט"ז שכתב דה"ה לקמח אין איסור בנתינת מים ע"ש.

(ג) כור:    עיין מ"א שהעלה דלכ"ע אסור להכין יותר מהצורך ליום ע"ש.

סעיף ועריכה

(ד) מחתכין:    ודוקא בדלועים קשים כמ"ש סעיף ז'.

סעיף זעריכה

(ה) שאי אפשר:    ואפילו נאכלין ע"י הדחק בלא חתיכה שרי. ב"י מ"א ע"ש.

(ו) לפני עופות:    הט"ז הניח דברי רמ"א בצ"ע ע"ש ועיין מ"א.

סעיף יאעריכה

(ז) חזיר:    דארור היהודי שמגדל חזירים ועיין ביורה דעה סי' קי"ז.

(ח) כלב:    אפילו כלב שאינו מגדלו בביתו מותר דמצוה ליתן לו מזונות ועיין סי' ש"ח סוף סעיף כ"ט. יש נוהגין לתת חטין בשבת שירה לפני עופות ואינו נכון שהרי אין מזונותן עליך. מ"א ע"ש.

סעיף יבעריכה

(ט) תולעת:    לפי שמזונותיו עליך שאין לו מה שיאכל כי אם מה שנותן לו האדם.

סעיף ידעריכה

(י) ויש:    ואין למחות ביד הנוהגים היתר. ב"ח.

סעיף טועריכה

(יא) לסלק:    מפני שיש שנמאס ואינו ראוי לאכילה. רש"י.