באר היטב על אורח חיים רנה

סעיף א

עריכה

(א) בשבת:    פי' אפי' הודלקה אח"כ לגמרי. מ"א.

(ב) כשיעור:    פי' קודם השבת.

(ג) להתחמם:    ומ"מ אין לישב בסמוך אצל זנבות האודים כי יש לחוש שיגע בהם כדי שיבעירו היטב כדרך שעושין במדורה שמהפכין שלא תכבה ט"ז עיין סי' ער"ה ס"ק ו' ע"ש.