פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) ערום:    ל"ד אלא אורחא דמילתא מתוך שהוא ערום אינו יוצא לחוץ להשתין. מ"א.


(ב) בה:    שהקילוח הולך וניתז למרחוק רש"י. משמע דבאשה אסור. מ"א.


(ג) במנא:    ומ"מ ת"ח צריך שיכפה עליו כלי דא"א לו בלא הרהור תורה. מ"א.