פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) מרובה:    ועשל"ה שיש לחבר לילה ליום ויום ללילה בתורה או בתפלה. וכתב ב"ח דאחרונים קבלו משכבי עד קומי וכו' ע"ל סי' א'.

סעיף בעריכה


(ב) בלילה:    דהוי נדר ולכן יתנה בתחלה שלא יהא עליו נדר מ"א. אין לקרוא מקרא בלילה ואין לישן אלא אחר ג' שעות וישכב על צד שמאל וישן וישכב במטה מיוחדת. וכשתשמש אחר שתגמור תשוב למטתך. האר"י ז"ל.