באר היטב על אורח חיים קה

סעיף אעריכה

(א) תפלות:    דוקא תפלת י"ח.

(ב) ד"א:    אפי' אינו רוצה לחזור למקומו אלא מתפלל במקום שעומד שם. עיין סי' קכ"ג ס"ב בהג"ה.