פתיחת התפריט הראשי

באר היטב על אורח חיים כג

סעיף אעריכה


(א) מותר:    פירוש שלבש את הציצית תחת הבגד והוא הדין בתפילין נמי מותר לילך בבית הקברות אם מכסה אותן ע"ת. ועיין תשובת בית יעקב סימן צ"ב. ובספר גור אריה על הרא"ם פרשת ויצא.

סעיף בעריכה


(ב) בתקנתן:    דלפי דעתם שסוברים שנתבטלו הציצית בקשירתן א"כ כשחוזרין ומתירין אותן ה"ל תעשה ולמ"ה. עיין מ"א.

סעיף דעריכה


(ג) לועג לרש:    היינו אם הציצית מגולין כדלעיל.