פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) ולא חובת מנא:    ע"ל סי' י"ז ס"ק ב' מש"ש.


(ב) על עשיית הציצית:    עיין מ"א מ"ש. והמחבר יד אהרן חולק עליו.

סעיף בעריכה


(ג) בחייו פטור:    כיון שאין עיקר עשייתה לאכסויי מחיים ה"ל כסות לילה ופטורה אפי' לובשו ביום עיין מ"א וע"ת (דלי"א דלעיל דכסות לילה חייב כשלובשו ביום ה"ה בזה וא"כ לדידן יש לעשות בו ציצית ושלא לברך) כתבו תוס' בנדה דף ס"א מוכרי הבגדים שלובשין הבגדים ומכוונין להראותם לקונים פטורים ואם לובש אותם להעביר המכס אפשר דחייב בציצית ועיין ביורה דעה סי' ש"א מ"א.