פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) ביו"ד ה"א — אבל כשכותב באל"ף דל"ת אין לכוין אלא שהוא אדון הכל, וצריך לקרותו בפתח ובקמ"ץ תחת הנו"ן. וכשנכתב יו"ד ה"א מקצתן קורין בפת"ח ומקצתן קורין בצירי וכן מנהג אשכנזים. ב"ח מ"ר.


(ב) ויהיה — (עי' תוס' יו"ט פ"ד דסוכה).