באר היטב על אבן העזר קיא

סעיף אעריכה

(א) אמן:    בן שמחל לאביו כתובת בנין דכרין מחילתו מחילה הראנ"ח ח"ב סי' ט'. הר"ם גלאנטי סי' א'.

(ב) בכלל:    לא ידעתי למה כתב בשם י"א הא גמר' ערוכה היא ר"פ אעפ"י שתוס' כתובה ככתובה דמי לענין כב"ד ח"מ ב"ש ומשפט צדק מ"א סימן כ"ט. ועיין בהר"ש הלוי חא"ה סי' א'.

סעיף טזעריכה

(ג) האידנא:    אפי' אם הבן מוחזק לא מהני. משפט צדק ח"א סי' ס"ט ועיין כנה"ג בהגהת ב"י.