באר הגולה (רבקש) על חושן משפט שנג

(א) ל' הטור וכ"פ הרמב"ם בפ"א מה' גניבה די"ב מימרא דר' אילעאי בפ"ז דב"ק ד' ס"ה ע"ב

(ב) וכן כתב הרמב"ם בפרק ב' מהלכות גזילה דין י' וש"פ ממימרא דרב פפא האי מאן דגזל נסכא וכו' שם פ"ט ד' צ"ו ע"ב

(ג) שם ס"ג וכ"פ הרמב"ם שם רפ"ב כ"נ דעת הרי"ף שפסק כר' יוחנן ורב נחמן שם בפ"ז דף סח נ"ב דבין לפני יאוש בין לאחר יאוש וכו'

(ד) טור שם וכ"כ הרא"ש בפסקיו מדברי התוספות שם מהא דאמרינן מי איכא למ"ד שינוי מעשה לא קני וכו':

(ה) הרמב"ם שם בפ"ה מה"ג ד"ג ובהלכות גזילה בפ"ה

(ו) פלוגתא דאמוראי וכאוקימתא דר' זביד שם דף קט"ו ע"א

(ז) וה"ה שם תמה דהא באוקימתא דרב זביד רבי יוחנן ס"ל דשינוי רשות קודם יאוש לא קנה ושמא הוא סובר כיון דרב פפא דהוא בתרא אוקי באוקימתא אחריתי בשלא נתייאשו כלל הדרין לכללין דיאוש ושינוי רשות קני איזה מהם יהיה קודם כיון שיהיו שניהם וקצת נראה כן מההוא דמרוב' (דף ס"ה ע"א) דאמר שנתיאשו הבעלים בי לוקח דה"ל יאוש ושינוי רשות

(ח) כאוקימתא דרב זביד אליבא דר"י דבעי יאוש קודם מכר:

(ט) שם ברמב"ם וכ"כ הטור בשם הרמב"ן וכ"כ הב"י שכ"כ הרשב"א בשם הראב"ד בפרק הגוזל בתרא

(י) והביא ראיה מהא דא"ר הונא וכו' כי זבינתו אסא וכו' בפ"ג דסוכה ד' ל' ע"א

(כ) ל' הטור וכן כתב הרמב"ם שם דהלכתא כרבא דאמר הכי שם פ' י' דב"ק ד' קי"א ע"ב: