אסדר לסעודתא

אסדר לסעודתא / האר"י הקדושעריכה

פיוט שכתב האר"י שאותו נוהגים לשיר בזמירות שבת בבוקר. בראשי הבתים שמו של האר"י: אני יצחק לוריא (אשכנזי).

יש שאין אומרים את שני הבתים האחרונים, ויש שאומרים אותם בסוף הסעודה, עם המים האחרונים.

לתרגום לעברית וביאור, ראו ביאור:אסדר לסעודתא.

אֲסַדֵּר לִסְעוּדָתָא. בְּצַפְרָא דְשַׁבַּתָּא. וְאַזְמִין בָּהּ הַשְׁתָּא. עַתִּיקָא קַדִּישָׁא:
נְהוֹרֵיהּ יִשְׁרֵי בָהּ. בְּקִידוּשָׁא רַבָּא. וּבְחַמְרָא טָבָא. דְּבֵהּ תֶּחֱדֵי נַפְשָׁא:
יְשַׁדֵּר לָן שׁוּפְרֵהּ. וְנֶחֱזֵי בִיקָרֵהּ. וְיַחֲזֵי לָן סִתְרֵהּ. דְּאִתְאַמַּר בִּלְחִישָׁא:
יְגַלֵּי לָן טַעֲמֵי. דְּבִתְרֵיסַר נַהֲמֵי. דְּאִינוּן אָת בִּשְׁמֵהּ. כְּפִילָא וּקְלִישָׁא:
צְרוֹרָא דִלְעֵילָא. דְּבֵהּ חַיֵּי כֹלָּא. וְיִתְרַבֵּי חֵילָא. וְתִיסַק עַד רֵישָׁא:
חֲדוּ חַצְדֵּי [נ"א: מְחַצְדֵּי] חַקְלָא. בְּדִבּוּר וּבְקָלָא. וּמַלְלוּ מִלָּה. מְתִיקָא כְּדוּבְשָׁא:
קֳדָם רִבּוֹן עָלְמִין. בְּמִלִּין סְתִימִין. תְּגַלּוּן פִּתְגָמִין. וְתֵימְרוּן חִדּוּשָׁא:
לְעַטֵּר פְּתוֹרָא. בְּרָזָא יַקִּירָא. עֲמִיקָא וּטְמִירָא. וְלָאו מִילְּתָא אַוְשָׁא:
וְאִלֵּין מִלַּיָּא. יְהוֹן לִרְקִיעַיָּא. וְתַמָּן מָאן שַׁרְיָא. הֲלָא הַהוּא שִׁמְשָׁא:
רְבוּ יַתִּיר יַסְגֵּי. לְעֵילָא מִן דַּרְגֵּהּ. וְיִסַּב בַּת זוּגֵהּ. דַּהֲוַת פְּרִישָׁא:
יָדַי אַסְחֵי אֲנָא. לְגַבֵּי חַד מָנָא. לְסִטְרָא חוֹרִינָא. דְּלֵית בָּהּ מַמָּשָׁא:
אֲזַמֵּן בִּתְלָתָא. בְּכַסָּא דְבִרְכָתָא. לְעִלַּת עִלָּתָא. עַתִּיקָא קַדִּישָׁא:

ללא ניקודעריכה

אסדר לסעודתא. בצפרא דשבתא. ואזמין בה השתא. עתיקא קדישא:

נהוריה ישרי בה. בקידושא רבא. ובחמרא טבא. דבה תחדי נפשא:

ישדר לן שופריה. ונחזי ביקריה. ויחזי לן סתריה. דאתאמר בלחישא:

יגלה לן טעמי. דבתריסר נהמי. דאינון את בשמיה. כפילא וקלישא:

צרורא דלעילא. דביה חיי כולא. ויתרבי חילא. ותיסק עד רישא:

חדו חצדי חקלא. בדיבור ובקלא. ומללו מלה. מתיקא כדובשא:

קדם ריבון עלמין. במילין סתימין. תגלון פתגמין. ותימרון חידושא:

לעטר פתורא. ברזא יקירא. עמיקא וטמירא. ולאו מילתא אוושא:

ואלין מליא. יהון לרקיעיא. ותמן מאן שריא. הלא ההוא שמשא:

רבו יתיר יסגי. לעילא מן דרגיה. ויסב בת זוגיה. דהות פרישא:

ידי אסחי אנא. לגבי חד מנא. לסטרא חורינא. דלית בה ממשא:

אזמן בתלתא. בכסא דברכתא. לעילת עילתא. עתיקא קדישא:

קישורים חיצונייםעריכה