אלשיך על תהלים יח נ

(נ) על כן כו'. על כן בעשותך כך שתמהר את הקץ, מעתה ימשך שאודך בגוים ה' כי טרם התשועה אין לנו פה להלל בפני הגוים את ה' אלקינו, כי אדרבא יאמרו לנו איה אלקיך. ועוד כי ולשמך הנזכר אזמרה, ולא נאמר הללוי - ה, כי אם את השם, כי מה שיד על כס י - ה שנשבע שאין השם שלם עד נקמת עמלק (שמות יז טז ועי' רש"י שם) עתה ינקם מיד ולשמך שלם אזמרה ולא את שם י - ה לבדו: