אלשיך על תהלים יח לו

(לו) ותתן לי מגן ישעך כו'. הנה על פסוק (בראשית טו יא) וירד העיט על הפגרים אמרו רבותינו ז"ל (פרקי דר"א פרק כח) כי בקש דוד לכלות את כל האומות כאחד, וזהו "וירד העיט על הפגרים" שהוא דוד על הפגרים הם האומות, שהראה הקב"ה לאברהם בפגרי הבתרים שהם משל אל האומות, וישב אותם אברם (בראשית שם) שלא הניחו אברם. ויהיה הענין, כי במה שאברהם מכרנו למלכיות תחת גהינם נמנע מלעשות רצון דוד לכלות האומות, למען ישעבדו את ישראל. וראוי לשית לב, היכן מצינו שבקש דוד לכלות את האומות. ואחשבה כי הנה הוא בפסוקים האלו, והוא כי הנה הוא יתברך נדר (לאבות) לדוד כי זולת ממלכתו בחייו עוד יוסיף לו לעתיד, כי הוא יגדל וירד מים עד ים כו' לפניו יכרעו ציים כו' מלכי תרשיש כו' (תהלים עב ח - י), כי הוא דוד הוא מלך המשיח (ילקוט הראובני), ואז יכניע ויאבד את כל שונאי ה' כד"א (תהלים ב ח) שאל ממני ואתנה גוים נחלתך כו' תרועם כו' ככלי יוצר תנפצם. והנה בכמה מקומות מצינו כי המשכון הגדול שיש לנו הוא, כי ישועתו של הקב"ה ישועתן של ישראל (ויקרא רבה ט ג) כי לא יטוש ה' שכינתו בגלות, וזה יתקיים לימות המשיח כי יום נקם יהיה על ידו:   ובזה יאמר, כי מעתה אמר דוד לפני הקב"ה הנה ותתן לי לעתיד מגן ישעך, כלומר כי המגן שנתת לי הוא ישעך, כי ישועתך היא מגן לי ומשכון כי בו נבטח להוושע, וזה הוא להיות לי למגן בל יצרו לי אויביך. ולנצח גם כן אותם זולת הצלתי, הנה ימינך תסעדני. ולהיותי זולת שתי אלה מלך גדול על כל העולם וישראל כולו, הנה וענותך תרבני. ואם כן אחר כי גם לעתיד אני צריך אליך בשלשת הדברים האלה, ובלעדם אין לי יכולת מצד עצמי, אם כן גם מעתה עשה זאת איפה והיה עמי, כי למה תיחל מלעשותו עתה. אם הוא למען נסותני אם אתמיד בצדקתי פן יקרני כשאול שנכשל ונדחה, הנה עמדתי בנסיון, כי הלא עמדתי זמן בנסיון ולא נכשלתי: