אלשיך על תהלים יח טו

(טו) "וישלח חציו ויפיצם כו'". החל לספר חסדי השם יתברך אשר הפליא חסדו לו להושיעו ואשר עשה למענו מימי קדם ועודנו מחזיק להצילו תמיד, ועל הכל בעד הנפש, והוא כמאמרם ז"ל בבראשית רבה (נ טז) כי מאז הציל בנות לוט היה למען דוד העתיד לצאת מהאחת ומהשניה רחבעם כמאמרם ז"ל ואת שתי בנותיך הנמצאות (בראשית יט טו) הדא הוא דכתיב (תהלים פט כא) מצאתי דוד עבדי היכן מצאתיו בסדום, וזה יאמר הנה כאשר וישלח חציו ויפיצם הם אש וגפרית וברקים רב ויהומם בל יצאו מתחום העיר: