אליהו רבא ג

עוד אמר דוד המלך עליו השלום אני יראתי מתוך שמחתי, ושמחתי מתוך יראתי - ואהבתי עלתה על כולם לפיכך כרת לי הקדוש ברוך הוא ברית שאני אהיה בקי במקרא ובמשנה בהלכות ובאגדות, שנאמר: כי לא כן ביתי עם אל כי ברית עולם שם לי ערוכה בכל ושמורה כי כל ישעי וכל חפץ כי לא יצמיח (ש״ב כג-ה ).

ואין ברית - אלא תורה, שנאמר: בריתי היתה איתו החיים והשלום (מלאכי ב-ה ).

ערוכה בכל - במקרא במשנה בהלכות ובאגדות.

ושמורה - שיהיו דברי תורה שמורים בי לעולם ולעולמי עולמים.

כל ישעי וכל חפץ כי לא יצמיח מכאן אמרו, כל תלמיד חכם שמרבה בעסק התורה ואינו מתפרנס הרבה - סימן יפה לו. ואם תאמר אם הקדוש ברוך הוא אוהב תורתו למה אינו מעשירו, הוי אומר שאם יעשיר יפשע מדברי תורה. לכן כל תלמיד חכם שמרבה במלאכתה של תורה ואינו מכניס פירות הרבה סימן יפה לו, שהקדוש ברוך הוא אוהב את תורתו שאם יעשיר יפשע מדברי תורה.

וכן הוא מפורש בקבלה על ידי שלמה מלך ישראל, שתים שאלתי מאיתך אל תמנע ממני בטרם אמות שוא ודבר כזב הרחק ממני ראש ועושר אל תתן לי הטריפני לחם חוקי פן אשבע וכחשתי ואמרתי מי ה' ופן אורש וגנבתי ותפשתי שם אלוקיי (משלי ל ז-ט).

ברוך המקום שבחר בתורה ובגמרא [ובחכמים] ובתלמידיהם ובתלמידי תלמידיהם ובבניהם ובבני בניהם עד סוף כל הדורות, ומקיים עליהם במדה שאדם מודד בה מודדין לו. כשם שהם יושבים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובכל מקום פנוי וקורין לשם שמים ויראה בלבבם ומחזיקין דברי תורה על פיהם כדי שלא ישכחו מפיהם ומפי בניהם ובני בניהם עד עולם - כן בחר הקדוש ברוך הוא בהם ובבניהם ובבני בניהם עד עולם, שנאמר: ואני זאת בריתי אותם אמר ה׳ רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה' מעתה ועד עולם (ישעיהו נט-כא).

אבל בני פושעי ישראל אינם כן, בקטונתם הם רכים ובזקנותם הם קשים.

מה עושה הקדוש ברוך הוא?

כשהם עדין רכים מעלים אותם (מסלק אותם מעולמם בילדותם, י״י). ושורפים אותם בבית המדרש הגדול ובישיבה הגדולה שלו, שנאמר: ובליעל כקוץ מונד כולהם כי לא ביד יקחו ואיש יגע בהם ימלא ברזל ועץ חנית ובאש שרוף ישרפו בשבת (ש״ב כג ו-ז ).

ואין בליעל אלא פושעי ישראל שנאמר: ובני בליעל אמרו וגו׳ (ש״א י-כז). ואומר: ויען כל איש רע ובליעל (שם ל-כב).

מכאן אמרו חכמים, כל דבר שעתיד להיות בסוף כבר נעשה מקצתו היום. לעתיד יהא ישיבה להקדוש ברוך הוא בבית המדרש שלו וצדיקי עולם באור פניהם יושבים לפניו - כבר נעשה מקצת ישיבה לצדיקים בעולם הזה לדוד מלך ישראל, והיה מאיר פנים בהלכה אל הצדיקים היושבים לפניו.

וכן לעתיד יהא לצדיקים חייהם שלא בצער ושלא ביצר הרע לימות בן דוד ובעולם הבא - כבר נעשה מקצת חיים שלא בצער ושלא ביצר הרע אל הצדיקים בעולם הזה, ואלו הם: אברהם יצחק ויעקב ויעבץ ויתרו וכל הדומה להם.

לעתיד יהא הקדוש ברוך הוא מחיה מתים בין לימות בן דוד בין לעולם הבא - כבר נעשה מקצת תחית המתים על ידי אליהו ואלישע ויחזקאל בן בוזי הכהן.

לעתיד יהא כבוד ועוז לצדיקים בעולם הבא - כבר נעשה מקצת כבוד ועוז לצדיקים בעולם הזה, ליהושפט מלך יהודה.

לעתיד יהא אכילה ושתייה ושמחה לצדיקים - כבר נעשה לצדיקים בעולם הזה לשלמה מלך ישראל.

לעתיד יהא דם ובשר ושבר לגוג ומגוג ולעכו״ם על הרי ישראל - כבר נעשה מקצתו דם ובשר ושבר על לוחמינו כמו שעינינו רואות בכל יום תמיד.

ואם אתה רוצה ללמוד וחפץ אתה בדברי תורה - צא ולמד מראשו של עניין של מעלה שאמרנו, שעתיד הקב״ה לישב בבית המדרש שלו וצדיקי עולם יושבים לפניו ונושאים ונותנים במקרא במשנה במדרש בהלכות ואגדות. ואומרים על טמא טמא ועל טהור טהור, על טמא במקומו ועל טהור במקומו. ואח״כ מביאים את הרשעים ודנים אותם בפניהם, ויש נידונים שלושים יום ויש נידונים שישים ימים. ויש נידונים שלושה חודשים ויש נידונים שישה חודשים - כללו של דבר שנו רבותינו במשנה, משפט רשעים בגיהנום שנים עשר חודש.

ואחר כך יעמדו הצדיקים לפני הקב״ה, ויאמרו לפניו: ריבונו של עולם כשהיינו באותו עולם אלו בני אדם היו משכימים ומעריבים לבית הכנסת והיו קורים קריאת שמע ועושים שאר מצוות.

ויאמר להם הקב״ה: אם כך עשו - רפאו אותם. מיד הולכים הצדיקים ועומדים על עפרם של רשעים ומבקשים עליהם רחמים, והקב״ה מעמידם מעפר רגליהם, שנאמר: עסותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם (מלאכי ג-כא).

כבר נעשה מקצת ישיבה לצדיקים בעולם הזה לדוד מלך ישראל, שנאמר: ואלה שמות הגיבורים אשר לדוד יושב בשבת תחכמוני ראש השלישי הוא עדינו העצני על שמונה מאות חלל בפעם אחת (ש״ב כג-ח).

כל העם יושבים בישיבה לפניו אבל דוד המלך לא היה יושב לא על הכר ולא על הספסל, אלא היה יושב על הארץ ומלמד תורה ברבים לשם שמים. באתה השכינה ועמדה למעלה ממנו משיבה ואמרה לו: דבר בני, דברים הללו הם ראויים לך ושלך הם ואתה מושל בהם כמו אני, שנאמר: תחכמוני. אמר הקב״ה לדוד: אתה יושב בישיבה שאין בה סמיכה - תהא כמוני.

מכאן אמרו חכמים, כל ישיבה שאין בה סמיכה - עמידה טובה הימנה.

מה תלמוד לומר ראש השלישי?

שתהא ראש בתורתי המשולשת.

דבר אחר: ראש השלישי - תהא חלקך עם שלושה הצדיקים אברהם יצחק ויעקב, שנאמר: והחוט המשולש לא במהרה ינתק (קוהלת ד-יב).

דבר אחר: ראש השלישי - שתהא ראש לשלושה אבות.

דבר אחר: ראש השלישי - שתהא ראש לכל ישראל שהם עולים לירושלים לרגל שלוש פעמים בשנה.

למה דברי תורה של דוד המלך ע״ה דומה?

לאדם שנותנים לו עור והוא מעבדה וממחקה ומניחה וממתחה ומביאה לידי מלאכה יפה יפה, שנאמר: הוא עדינו העצני.

דבר אחר: הוא עדינו העצני - כשאתה יושב בבית במדרש תהא מעודן כתולעת, וכשאתה יוצא למלחמה תהא קשה כעץ.

ומה שכרך לפניי?

על שמונה מאות חלל בפעם אחת חסר מאתיים מאלף.

אמר דוד לפני הקב״ה: רבש״ע מפני מה אני חסר מאתיים?

אמר לו: דוד בני, לא כן כתבתי בתורתי ורדפו מכם חמישה מאה? (ויקרא כו-ח) אע״פ שאין בכם דברי תורה אלא דרך ארץ ומקרא בלבד. אבל אם תעשו דברי תורה איש אחד מכם ירדוף אלף, שנאמר: איכה ירדוף אחד אלף. אבל אתה עשית רצוני ולא כל רצוני, שנאמר: רק בדבר אוריה החיתי (מ״א טו-ה). לפיכך אתה חסר מאתיים.

מכאן אמרו, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה ביום אל תהרהר אחריו בלילה שמא עשה תשובה.

הא למדת, שכל המספר אחר המעשה של תלמיד חכם כאילו מספר אחר השכינה, שנאמר: שנאה תעורר מדנים ועל כל פשעים תכפר אהבה (משלי י-יב).

ואין אהבה אלא תורה, שנאמר: טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף (תהלים קיט-עב). ואומר: מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי (שם-צז).

אור של תלמיד חכם וצדיק לימות בן דוד ולעולם הבא כיצד?

יש שנותנים לו מאור פנים כצאת השמש בגבורתו כמו שעה אחת, ויש כב׳ שעות, ויש כג׳ שעות, ויש כד׳, ויש כה׳, ויש כו׳, ויש ככל היום כולו.

ויש שנותנים לו מאור פנים כאור הלבנה בראש חודש, ויש שנותנים לו כבחמישה לחודש, ויש כבעשרה לחודש, ויש כמו בט״ו לחודש, ויש כמו כוכביים גדולים, ויש כמו כוכבים קטנים.

ויש שנותנים לו מאור פנים כמו אויר הרקיע בשעה שהוא מטוהר, ויש שמשחרת פניהם כשולי קדירה - זה הכלל כל הנושא פנים אל התורה זוכה בה ומקבל פני שכינה.

אבל המזוהם והמלוכלך בעבירה אינו מיסב בפני המלך.

במה דברים אמורים?

בזמן שלא עשה תשובה, אבל אם עשה תשובה ומת הרי הוא כצדיק עולם לכל דבריו.

כך שנו חכמים, שלושה מלכים אין להם חלק לעולם הבא ואלו הם: ירובעם, אחז, מנשה (יש אומרים אחאב). הוי אומר, כל העובד עבודה זרה הן בקטנותו הן בזקנותו ומת בלא תשובה אפילו ראוי להיות כהן גדול אין לו חלק לעולם הבא, שנאמר: הנשבעים באשמת שומרון ואמרו חי אלוקיך וחי דרך באר שבע ונפלו ולא יקומו עוד (עמוס ח-יד). לפי שכל המצוות שהאדם עושה בעולם הזה אין בהם כח להאיר אלא כאור הנר בלבד. אבל התורה מאירה מסוף העולם ועד סופו, שנאמר: כי נר מצוה ותורה אור (משלי ו-כג).

וכל הנזקק אל החכמים ואל תלמידיהם מעלה עליו הכתוב כאילו עשה רצונו של אביו שבשמים. וכל היודע להוכיח ומוכיח את הרבים הרי הוא עושה קורת רוח לפני קונו, שנאמר: ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב (משלי כד-כה). לא נאמר אלא עליהם להמוכיחים על מקבל תוכחה. ואומר: אם ימלאו העבים גשם על הארץ יריקו ואם יפול עץ בדרום ואם בצפון מקום שיפול העץ שם יהוא (קהלת יא-ג).

כל המודה ביסורים ושמח בהם - נותנים לו חיים בעולם הזה ובעולם שאין לו סוף, שנאמר: ודרך חיים תוכחות מוסר (משלי ו-כג).