אילת השחר (מלבי"ם)/כלל רפג

שם חיה ושם בהמה ישמשו לפעמים לשם הסוג ולפעמים לשם המין.

  • דהיינו שם 'חיה' תכלול לפעמים כל בעלי חיים אשר בארץ, אף העוף;
  • ולפעמים תכלול חיה ובהמה לבד;
  • ולפעמים הוא שם מיוחד על חיות המדבר.

וכן שם 'בהמה' בהבנה הסוגיית תכלול גם החיה. ולפעמים הוא שם מיוחד לבהמת היישוב לבד. וכל מקום שיגביל שם 'בהמה' נגד שם 'אדם' הוא שם הסוג.     והכל לפי ענין הכתוב. שמן הענין נבין אם הוא שם הסוג או שם המין . ( שמיני ס' סו . ועיין שם שמיני ס' צה ואמור ס' קכט )