אילת השחר (מלבי"ם)/כלל קפג

וכן אם חשב כמה דברים ולא חשבם לפי הסדר והקדימה.

וכן כל כיוצא בזה.