איכה רבה ד כ

<< · איכה רבה · ד · כ · >>


כ.    [ עריכה ]

עודינו תכלינה עינינו מה היו עושין עשרת השבטים? היו משלחין שמן למצרים, ומביאין תבואה ומשלחין לבבל, שאם יבואו שונאים יהיו להם כדי לסייען. הדא הוא דכתיב: (הושע י"ב) וברית עם אשור יכרותו ושמן למצרים יובל. פעם אחת באו שונאין ושלחו אצל פרעה נכה כשהוא מפרש בים הגדול. רמז הקדוש ברוך הוא לשלדותיהן והיו שטין על פני המים. אמרו אלו לאלו: מה טיבן של שלדות הללו? אמר להם: אבותיהם של אלו תחת אבותיכם עמדו, ועמדו והטביעו אותם במים. אמרו: וכך עשו לאבותינו, ואנחנו הולכים ומסייעין להם? מיד חזרו. הדא הוא דכתיב: (ירמיה ל"ז) הנה חיל פרעה היוצא להם לעזרה שב לארצו אל מצרים. לכך נאמר:בצפיתנו צפינו אל גוי לא יושיע: