איכה רבה ד יח

<< · איכה רבה · ד · יח · >>


יח.    [ עריכה ]

סורו טמא קראו למו ר' חנינא תר קרא בבנות ציון. הדא הוא דכתיב (ישעיה ג') ויאמר ה' יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון וגו' הויין שייפן ברומיהון ומהלכן בגסות הרוח. ותלכנה נטויות גרון כשהיתה אחת מהן לובשת את תכשיטיה, היתה מטה מכאן ולכאן את גרונה, בשביל להראות את תכשיטיה. ומסקרות עינים ר' אסי דקיסרין אמר: שהיו משקרות את עיניהם בסיקרא. ורבי שמעון בן לקיש אמר: בקלורית אדומה. הלוך וטפוף תלכנה - כשהיתה אחת מהן ארוכה, היתה מביאה שתי קצרות, אחת מכאן ואחת מכאן, כדי שתראה טפח על גביהן. וכשהיתה אחת מהן קצרה, היתה לובשת קרקוסין עבים, כדי שתראה ארוכה. וברגליהם תעכסנה. ר' יוסי אומר: שהיתה צרה צורת דרקין על מנעליה. ורבנן אמרין: שהיתה מביאה זפק של תרנגול, וממלא אותו אפרסמון, ונותנת אותו בין עקיבה למנעלה. וכשהיתה רואה כת של בחורים היתה דופקת עליו, והיה אותו הריח מפעפע בהן כארס הזה של עכנא. והיה ירמיה אומר להם: עשו תשובה עד שלא יבאו אויבים. אמרו לו: אם יבאו אויבים עלינו, מה הן יכולין לעשות לנו? הדא הוא דכתיב: (שם ה') האומרים ימהר יחישה מעשהו למען נראה, ותקרב ותבואה עצת קדוש ישראל ונדעה. דוכסא רואה אותי ונוטלני ומושיבני עמו בקרונין. אמרה לירמיה: נדע דמאן יהא קיימת או דילן או דיליה? וכיון שגרמו עונות ובאו שונאיהן, היו מתקשטות ויוצאות לפניהם כזונות, דוכסא רואה אותה ונוטל אותה. אפרכוס רואה אותה ונוטל אותה. איסטרטוליס רואה אותה ונוטל אותה. ומושיבה עמו בקירונין. אמר הקדוש ברוך הוא: ולא קימא דידי וקימא דילהון? מה עשה? (שם ג') ושפח ה' קדקד בנות ציון. ר' אלעזר ור' יוסי בר' חנינא - ר' אלעזר אמר: הלקה אותן בצרעת, הא מה דאת אמר: (ויקרא י"ד) ולשאת ולספחת ולבהרת. ר' יוסי בר חנינא אמר: העלה על ראשיהם משפחות משפחות של כנים. ור' חייא בר אבא אמר: עשאן שפחות מכודניות. מהו מכודניות אמהן משעבדן. ר' ברכיה וחלפי בר זביד בשם ר' איסי מהו "ושפח"? ושפע. כדי לשמור זרע קודש שלא יתערב בעמי הארצות. אמר הקדוש ברוך הוא: יודע אני שאין עובדי כוכבים בדילין מן הצרעת. מה עשה? (שם) וה' פתהן יערה. רמז הקדוש ברוך הוא למעיינם, והיה מוציא דם עד שממלא כל הקרונין. והיה אותו השלטון נועצה ברומח ונותנה לפני קרונין. והיתה קרונין עוברת עליהן ומפסקתן. הוא שירמיה אומר: סורו טמא קראו למו סורו סורו אל תגעו. ר' אבא אמר: לשון יוני הוא סירון סירון. כי נצו גם נעו ר' חנינא אמר: לא גלו ישראל עד שניאצו להקדוש ברוך הוא. ור' סימון אמר: לא גלו ישראל עד שנעשו בעלי מצות להקדוש ברוך הוא.