איכה רבה ד יג

<< · איכה רבה · ד · יג · >>


יג.    [ עריכה ]

ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן ר' הונא בשם רבי יוסי אמר: אמר הקדוש ברוך הוא: לא הניחו אותי לפשוט ידי בעולמי. כיצד? היתה לאחת מהן ככר אחת, והיה בה כדי שתאכלנה היא ובעלה יום אחד, וכיון שמת בנה של שכינתה, היתה נוטלת אותו הככר ומנחמה אותה בה. והעלה עליהם הכתוב כאלו בשלו ילדיהן למצוות. הדא הוא דכתיב: ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן. וכל כך למה? בשביל, שהיו לברות למו.