איכה רבה ד א

איכה רבה · ד · א · >>


א.    [ עריכה ]

איכה יועם זהב ר' שמואל אמר: איך כיסה דהבא, כמה דאת אמר: (יחזקאל כ"ח) כל סתום לא עממוך. ורבנן אמרין: איך שינה דהבא. ר' חמא בר חנינא אמר: איך עמה דהבא. הדא הוא דכתיב: איכה יועם זהב. דתני ר' חייא: גחלים יכול עוממות? תלמוד לומר אש. אי אש יכול שלהבת? תלמוד לומר גחלים. הא כיצד? מביא מן הלוחשות הללו. תשתפכנה אבני קדש כד הוו חברייא נפקין לפרנסתהון. הוו קרו עליהון: תשתפכנה אבני קדש. דבר אחר: מדבר ביאשיה. איכה יועם זהב? שהיה דומה לארנטס של זהב. ישנא הכתם הטוב, שהיה גופו דומה לאבן טובה ומרגליות. תשתפכנה אבני קדש. אלו שתי רביעיות של דם שהיה ירמיה נוטלן וקוברן. הדא הוא דכתיב: (ד"ה ב' ל"ה) ויקבר בקברות אבותיו. וכי בכמה קברות נקבר דאת אומר בקברות אבותיו? אלא אלו שתי רביעיות של דם, שהיה ירמיה נוטלן וקוברן. דבר אחר: מדבר באנשי ירושלים שהיו דומין לארנטס של זהב, וגופן דומה לאבן טובה ומרגליות. ואם יאמר לך אדם אין הכתוב מדבר באנשי ירושלים? אמר לו: כבר כתיב [בני ציון].