איכה רבה ג כג


כג.    [ עריכה ]

תרדוף באף ותשמידם ירמיה אמר: תרדוף באף ותשמידם. ומשה אמר: (שמות י"ז) כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים. שמואל אמר: עמלק כמשמעו, זכר, זה המן. מחה, בעולם הזה. אמחה, לעולם הבא. מתחת השמים, לו ולכל הדור ההוא עד סוף כל הדורות. ר' יהושע אמר: שלא יהא נין ונכד לעמלק מתחת השמים, שלא יאמרו: אילן זה של עמלק, גמל זה של עמלק, רחל זו של עמלק. ר' אליעזר אומר: לפי שביקש לאבד את ישראל מתחת כנפי השמים. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רשע זה בא לאבד את ישראל מתחת כנפיך, ספר תורתך שנתת להם מי יקרא בו? דבר אחר: לפי שבקש לאבד את ישראל שהן עתידין להתפזר מסוף העולם ועד סופו. שנאמר: (דברים כ"ח) מקצה הארץ ועד קצה הארץ. ר' אליעזר אומר: אימתי יאבד שמם של אלו מן העולם, ותיעקר עבודת כוכבים ועובדיה מן העולם, ויהא הקדוש ברוך הוא יחידי בעולם. כענין שנאמר: (זכריה י"ד) והיה ה' למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד. בשעה, שתרדוף באף, ותשמידם מתחת שמי ה'. ר' נתן אמר: לא בא המן אלא לזכר ישראל. הדא הוא דכתיב: (אסתר ט') וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם.

סליק אלפא ביתא תליתאה.