איכה רבה ג טו

<< · איכה רבה · ג · טו · >>


טו.    [ עריכה ]

כתה באף ותרדפנו הרגת ולא חמלת סכותה בענן לך מעבוד תפילה ר' חלבו שאל את ר' שמואל בר נחמן: אמר לו: מפני ששמעתי עליך שאתה בעל אגדה, מהו דין דכתיב: סכותה בענן לך מעבור תפלה? אמר לו: נמשלה תפלה כמקוה ונמשלה תשובה כים. מה מקוה זו פעמים פתוחה פעמים נעולה, כך שערי תפלה, פעמים נעולים פעמים פתוחין. אבל הים הזה לעולם פתוח, כך שערי תשובה לעולם פתוחין. אמר רב ענן: אף שערי תפלה אינן ננעלים לעולם. הדא הוא דכתיב: (דברים ד') כה' אלהינו בכל קראנו אליו. ואין קריאה אלא תפלה. שנאמר: (ישעיה ס"ב) והיה טרם יקראו ואני אענה. אמר רבי יוסי בר חלפתא: עתים הן לתפלה,שכך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשעה שאני מתפלל לפניך, תהיה תפלתי על שעת רצון. הדא הוא דכתיב: (תהלים ס"ט) ואני תפלתי לך ה' עת רצון. ר' עקיבא היה עומד ונדון לפני טורנוסרופוס, והיה שם יהושע הגרסי עומד בתפלה עמו. ירד ענן והקיפן. אמר: דומה אני שלא ירד ענן והקיף, אלא כדי שלא תשמע תפלתו של רבי. הדא הוא דכתיב: סכותה בענן לך מעבור תפלה. סחי ומאוס תשימנו בקרב העמים מאסייא פסילאייא: