אור חדש/פרק י/פסוק א

פרק י/פסוק אעריכה

(ספר אור חדש עמוד רכב) וישם המלך אחשורש מס (אסתר י, א) הזכיר זה כאן שר"ל כי בשביל המעשה הגדול שעשה בהמן היה לאחשורוש אימת המלכות עד שהיו שומעים לו הכל אע"ג שהיה מטיל עליהם מס על הארץ עד שנעשו הכל רשים בימיו אפילו הכי היו שומעין אליו וקבלו המס עליהם וכל זה כאשר ראו אימת מלכות שעשה עם המן ולכך כתיב ג"כ אחריו וכל מעשה תקפו וגבורתו (שם ב) ג"כ שכל זה מפני אימתו כאשר היה גובר על המן ועל בניו נפל אימתו על הכל ועוד יראה והיא עיקר כי אחשורוש שהגדיל את מרדכי דבר זה היה סבה שיהיה אחשורוש יותר גדול עד שהיו שומעים לו וקבלו גזירותו שהטיל מס עליהם וכדכתיב (שם א) וישם מלך אחשורוש מס על הארץ