פרק ה/פסוק ו

עריכה

ויאמר המלך לאסתר במשתה היין וגו' (שם ה, ו) וגו' כאן אמר מה שאלתך ולמעלה לא אמר מה שאלתך מפני כי עתה בא להוסיף שאל"כ מה חדוש הרי כבר אמר מה בקשתך עד חצי המלכות וינתן לך (שם ה, ג) רק כי לפי שהיתה היא באה אל המלך שלא כדת ובזה שייך לומר מה לך כלומר מה חסר לך שכל כך אתה עושה לפני המלך (ספר אור חדש עמוד קסו) באולי חסר לך דבר ולכך באת לפני המלך שלא כדת ובזה שייך לומר מה לך כלומר מה חסר לך שכל כך רצונך לבא לפני המלך שלא כדת ומה בקשתך אף על גב שאינו חסר לך דבר רק דבר שהוא טוב לך אתה מבקש ולגודל הענין שהאדם רוצה שיהיה לו הוא מבקש ומחזיר אף אם מסכן עצמו על זה כאשר הוא דבר גדול אינו מקפיד ולכך באת לפני המלך שלא כדת כך פירושו למעלה וכאן אמר מה שאלתך כי בודאי אינה חסרה דבר כי לא באה עד עתה שלא כדת לפני המלך ולכך אמר (אסתר ה, ו) מה שאלתך כי דרך האדם לשאול על דבר אחד ומה בקשתך דבר שהוא עניין גדול יותר כאשר האדם מבקש וחפץ ויש לפרש גם כן כי מה שאלתך שייך כאשר האדם אומר תנו לי דבר זה ובזה שייך שאלתך אבל בקשתך נאמר כאשר אומר תעשה לי דבר זה בלבד ואין כאן נתינה ודבר זה בודאי הוא יותר כי המעשה הוא יותר נחשב אבל השאלה כאשר יאמר תנו לי דבר זה בלבד ואין נחשב זה כל כך ולכך אמר מה בקשתך ותעש