פרק א/פסוק ו עריכה

כרפס (אסתר א, ו) אמר ר' יוסי בר חנינא כרים של פסים על גלילי זהב ועמודי שש מטות זהב וכסף (שם) תניא ר' יהודה אומר הראוי לכסף לכסף הראוי לזהב לזהב רבי נחמיה אמר א"כ קנאה אתה מטיל בסעודה אלא הן של כסף ורגליהם של זהב.


רצפת בהט ושש (שם) מאי בהט א"ר יוסי בר חנינא אבנים טובות שמתחוטטת על בעליהן וכן הוא אומר (זכריה ט, טז) אבני נזר מתנוססות על אדמתו, ודר וסוחרת (אסתר א, ו) רב אמר דארי דארי ושמואל אמר אבן טוב יש בכרכי ים ודרה שמה והניחה להם בסעודה והאירה לכל בעלי סעודה דבי ר' ישמעאל תנא שקרא דרור לכל בעלי סחורה, פירוש זה רב סבר כי חשיבות הקלעים שהיו חורי חורי שהמלאכה היא חשובה שבא ע"י טורח גדול מאוד ושמואל אמר מלת לבנה הציע להם כו' ודבר זה חשיבות עצמה ומ"ש קנאה אתה מטיל בסעודה ולעיל אמרינן הראוי לגינה לגינה ולא אמרינן שיהא זה קנאה בסעודה דהתם שאני כמו שפרשנו למעלה.

ומ"ש הן של כסף ורגליהם של זהב ולפי הסברא היה ראוי שיהיה הפוך הרגלים יהיו מן הפחות והמטה עצמה מן החשוב אבל דבר זה כי הרגלים הם נושאי' אל המטה והם קיום של מטה וראוי שיהי' הנושא יותר חזק שאז הוא קיים יותר ולכך עשה אותם של זהב כי הזהב הוא היותר חזק מן הכסף ועוד כי הרגלים אף כי הם פחותים מן הכל היינו הרגלים שבהם הולך ממקום למקום ויש מקום מגונה מטונף שהולך לשם אבל הרגלים שעומדים במקום אחד כמו רגלי המטה והם יסוד קיים הוא יותר חשוב ולכך עשה הרגלים שהם נושאים למטה של זהב והמטה עצמה של כסף כאשר הנושא יותר חשוב ומ"ש רב דרי דרי ושמואל אמר אבן טבא יש בכרכי ים יראה שדרשו כך ומפני שהוקשה להם מה שהכתוב מקדים שש כי בודאי דר וסוחרת חשובים יותר וכתובים אחר שש אלא אתא ללמוד על איכות ציור הבנין שנעשו שורות שורות ביפיו מאוד ולשמואל בא ללמוד מלתא אחריתי בפני עצמו שהיה מייפין את הסעודה באבנים טובות המאירים להם ולברייתא רמז הכתוב כי מאחר שעשה להם כ"כ סעודה חשובה כאשר עושין לבני חורין עשה אותם כלם בני חורין מן הסחורה וזה עשה לחשיבות שהנשים אשר בסעודה בני חורין הם וכל זה רמז המקרא מ"ש ודר וסוחרת אחר שש ומ"ש רב אשי בהט שמתחוטטת על בעליהן משום דהל"ל אבן בהט אבני שוהם ולכך דרשו שמתחוטטת פירש שהאבן חטוטה חקוקה בלבו של אדם מרוב חשיבות האבן וכך מוכח באגדה (ילקוט שמעוני אסתר סי' תתרמח) ויש לך לדעת כמ"ש לך כי סעודת זה הרשע כעין דוגמה של מעלה ומפני זה דרשו אבן טבא יש בכרכי הים הושיב אותו באמצע הסעודה ומאירה לכל בני הסעודה וזהו כעין מלכותא דרקיע כי השמש מאיר לכל הבריות שיש אל הש"י בעולמו ואז תדע כי כל כוונתו היה לעשות כעין ציור העולם וכן מי שסבר כי קרא דרור לכל בעלי סחורה שלא יתנו מכס כי אם יתנו מכס אל המלך (ספר אור חדש עמוד פח) א"כ יהיו כאלו הם עושים הסעודה כי משכר מכס שלהם עושה הסעודה לכך נתן אותם בני חורין לומר כי הוא היה עושה להם הסעודה וזה ג"כ כעין דוגמא של מעלה שהוא יתברך מפרנס הכל ואינו מקבל מן בריותיו ולכך עשה זה והבן זה וכמו שהיה למשכן שהוא דירתו יתברך אדנים ועמודים וקלעים כך עשה אחשורש והכל שיהיה מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיע ותמצא כי עשה הכל בענין המשכן ששם השכינה וזה כי עשה חצר וגם גינה וגם ביתן כמו שהיה משכן חצר אוהל מועד קודש קדשים וכמו שהיה שם אדנים ועמודים ופרוסים עליהם קלעים כך היה הוא תולה קלעים על גלולי כסף עומדים על עמודי שש והם כמו האדנים לעמודים והכל הוא מבואר.