אור השם/מאמר ג

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.

באמונות האמתיות אשר נאמין בהם אנחנו המאמינים תורה האלהית, ושהכופר באחד מהן ייקרא "מין".

והנה כאשר חקרנו בהם, מצאנום שני חלקים, מלבד הפינות השש אשר כלל אותם המאמר השני:

אם החלק הראשון, מצאנום שמונה:

ולזה חילקנו החלק הזה לשמונה חלקים.

והנה לא ראינו לשומם פינות התורה, לְמַה שעם היות האמונה בהם מחוייבת, והכפירה בהם מרי עצום, עד שהכופר ייחשב מכלל המינים, הנה כבר יצוייר מציאות התורה זולתם. ולזה לא שמנו אותם יסוד ושרשים לה.

והתימה מהרב המורה, שסידר בפירושו לפרק "חלק" שלושה עשר עיקרים, אשר שמם יסודות לדת. והנה אם קרא "עיקרים" האמונות האמיתיות אשר הכפירה בהם מינות – הנה יימצאו יותר מחמישה עשר. ואם קרא "עיקרים" פינות ויסודות הדת אשר לא תצוייר התורה זולתם – הנה אינם יותר משבעה, כשנמנה בהם מציאותו יתברך, או שמונה, אם נמנה גם כן בפינות היותר התורה תורה אלהית מן השמים.

ובכך אפשר שיסופק עלינו, ממה שהוסכם עליו ונתפרסם לקצת הקודמים, היות אמונת החידוש קוטב התורה אשר בה תסוב, להיותו מחייב יכולת ה', ולהיות הנמצאות כולם אצלו כחומר ביד היוצר, שזולת זה לא יצוייר מציאות התורה בעצמותה בכלל. ובייחוד האותות והמופתים שבאו בה, שהם יסודות ועמוד לה. ואמנם למאמיני הקדמות, שיראו שהיות המציאות על צד החיוב ממנו, הנה לא יצוייר מציאותה בשום צד. וכאשר היה זה כן, הנה ראוי למנות האמונה הזאת עמוד גדול ופינה, עם יתר הפינות במאמר השני.

והנה היתר הספק איננו ממה שיקשה, כשיתבאר חיוב יכולת השם אף למאמיני הקדמות. והוא שנעלם מעיני הקודמים. ואולם איך יתבאר זה, הנה מה שיבוא בגזירת השם. ואמנם לפי שחיוב אמונת החידוש מבואר כפי התורה והקבלה, הנה צריך שנחקור כפי מנהגנו, איך ראוי שייאמן, ובאופן ידיעתנו בו. ושמנו אותו בכלל הראשון מזה המאמר.

התוכן להלן אינו מופיע במקום הזה בספר אור השם במקור.

הוספנו אותו כאן במהדורתנו כדי להקל על הניווט בתוך הספר, וכדי להבליט את המבנה שקבע בו מחברו.פירוט תוכן הכללים במאמר השלישי, החלק הראשוןעריכה

המאמר השלישי, החלק הראשון, הכלל הראשוןעריכה

דברי הפתיחה לכלל הראשון: אור השם/מאמר ג/חלק א כלל א אור השם/מאמר ג/חלק א כלל א

המאמר השלישי, החלק הראשון, הכלל השניעריכה

דברי הפתיחה לכלל השני: אור השם/מאמר ג/חלק א כלל ב אור השם/מאמר ג/חלק א כלל ב

המאמר השלישי, החלק הראשון, הכלל השלישיעריכה

דברי הפתיחה לכלל השלישי: אור השם/מאמר ג/חלק א כלל ג אור השם/מאמר ג/חלק א כלל ג

המאמר השלישי, החלק הראשון, הכלל הרביעיעריכה

דברי הפתיחה לכלל הרביעי: אור השם/מאמר ג/חלק א כלל ד אור השם/מאמר ג/חלק א כלל ד

המאמר השלישי, החלק הראשון, הכלל החמישיעריכה

דברי הפתיחה לכלל החמישי: אור השם/מאמר ג/חלק א כלל ה אור השם/מאמר ג/חלק א כלל ה

המאמר השלישי, החלק הראשון, הכלל הששיעריכה

דברי הפתיחה לכלל הששי: אור השם/מאמר ג/חלק א כלל ו אור השם/מאמר ג/חלק א כלל ו

המאמר השלישי, החלק הראשון, הכלל השביעיעריכה

דברי הפתיחה לכלל השביעי: אור השם/מאמר ג/חלק א כלל ז אור השם/מאמר ג/חלק א כלל ז

המאמר השלישי, החלק הראשון, הכלל השמיניעריכה

דברי הפתיחה לכלל השמיני: אור השם/מאמר ג/חלק א כלל ח אור השם/מאמר ג/חלק א כלל ח

החלק השניעריכה

החלק השני: באמונות הנתלות במצוות מיוחדות.

וכאשר חקרנו עליהם, מצאנום שלוש:

ולזה שמנו אותם שלושה כללים.

והנה לא ראינו למנות האמונה הנתלית במעשה הסוטה, להיותה מצוה פרטית. וכן האמונה הנתלית ברגלים ובשמחות, להיות הייעודים טוב גופיי, ואולם ואוזנו בטוב נפשיי, ויהיה דינם דין שאר המצוות וייעודיהן.

פירוט תוכן הכללים במאמר השלישי, החלק השניעריכה

המאמר השלישי, החלק השני, הכלל הראשוןעריכה

דברי הפתיחה לכלל הראשון: אור השם/מאמר ג/חלק ב כלל א אור השם/מאמר ג/חלק ב כלל א

המאמר השלישי, החלק השני, הכלל השניעריכה

דברי הפתיחה לכלל השני: אור השם/מאמר ג/חלק ב כלל ב אור השם/מאמר ג/חלק ב כלל ב

המאמר השלישי, החלק השני, הכלל השלישיעריכה

דברי הפתיחה לכלל השלישי: אור השם/מאמר ג/חלק ב כלל ג אור השם/מאמר ג/חלק ב כלל ג