אגרא דפרקא קיג

החילוק שבין מלוכה וממשלה, מוש"ל הוא המושל בחזקה שלא קיבלוהו, והמול"ך הוא המולך ברצון שקיבלוהו עליהם ברצון, סידור הנ"ל. ולפי"ז מ"ש הכתוב (יחזקאל כ, לג): "חי אני נאום י"י אם לא ביד חזקה ובחמה שפוכה אמלו"ך עליכם", יקשה הלא מלוכ"ה הוא ברצון, צ"ל שבישר לנו שע"י היד החזקה והחמה שפוכה יאיר עלינו אור השכל ונקבל מלכותו ית' ברצון, כי נבין כי זאת היא התענוג האמיתי הנצחיי, הבן: