אגרא דפרקא טזהרב הקדוש המגיד מו"ה יחיאל מיכל זצלה"ה אמר, שבג' דברים היה מרחיק את עצמו, מעולם לא חימם את עצמו אצל תנור בית החורף, שזה מעצת היצה"ר (שזה ממשיך עצלות נ"ל), מעולם לא הטה את עצמו אל המאכל רק ישב בקומה ישרה והמשיך המאכל בידו אל פיו, (הדברים הללו מובנים למשכיל ע"ד אמת בכתבי מר"ן), מעולם לא חיכך את עצמו (הדבר הזה שמירה מעולה לשמירת הברית, נ"ל).