אברבנאל על ישעיהו ה


פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

...הנה היתה ארץ ישראל כל כך משובחת, שהיו האנשים משתדלים מאד לקנות הקרקעות בה, והיו מגיעי בית בבית ושדה בשדה יקריבו עד אפס מקום, רוצה לומר, עד שלא היה מקום פנוי; ואמר זה להודיע, שהיו מסיגים גבול העניים בבית ובשדה, והיו גם כן מכריחים אותם שימכרו בתיהם ושדותיהם להם להיותם שכנים אליהם.

ובאיכה רבתי אמרו, שהיה העשיר מלוה לעני על ביתו ועל שדהו כדי לנוטלה ממנו.

אמנם, ריש לקיש דרש: הוי מגיעי בית בבית, שדה בשדה יקריבו: הגעתם חרבן ראשון לחרבן שני...