פתיחת התפריט הראשי

כי אלהי משפט הוא, והנפש החוטאת היא תמות, כי כן יעשה גם כן (דברים י יח): "משפט גר יתום ואלמנה, ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה".

וזכר היתום והאלמנה והגר, לפי שאלו - תשש כוחם, ואין להם עוזרים, והוא, יתברך, חומל עליהם, ולא יחמול על הפושעים.

כי (? לב ?): "במקום גבורתו מצינו ענוותנותו", כבשלהי פרק בני העיר.

וכיוונו עוד לומר בזה, שלא יסמכו על זכות אבותיהם, ולא על היותם עם ה', כי יותר יחמול על היתום שאין לו אב, ועל הגר שאינו מכלל עמו, משיחמול על הפושעים מעמו ומזרע האבות, עד ש...