אבן עזרא על תהלים קמה

פסוק אעריכה


תהלה לדוד ארוממך - בדבור ובאמונת הלב.

והזכיר המלך – כי הוא המלך באמת וזהו יסוד כל התהלה הזאת.

ואברכה שמך - להוסיף על רוממותיך. והנה הטעם שאדבר שאתה מרומם.


פסוק בעריכה


בכל יום - יום אחר יום אברכה שמך עד שאהיה מהמהללים תמיד, שמעלתם גדולה מהמברכים.


פסוק געריכה


גדול - בעבור שהזכיר ואהללה שמך הזכיר, כי השם גדול מהמהללו, על כן: ומהולל מאד יותר ממהללו ובעבור שאמר שהוא גדול הזכיר כי לגדולתו אין חקר כי כל מלך בלתו, יש לגדולתו ראשית ואחרית ולגדולתו אינו כן.


פסוק דעריכה


דור - עתה פירש טעם ומהולל מאד כי הדור שהלך יספר לדור הבא מעשיך הנוראים יגידו שני הדורות.

וטעם וגבורתך - כי מתהלות המלך היותו גבור.


פסוק העריכה


הדר - הדורות יגידו גבורותיך הנראות ואני אשיחנו עם לבבי.

הדר כבוד הודך - עקרי כבוד גבורותיך הנראות, גם דברי נפלאותיך שלא יבינום הדורות.


פסוק ועריכה


ועזוז - ואלה הדורות יספרו הנוראות שעשית לעיניהם, כמו אותות מצרים ושאר נפלאות נוראות, רק אני גדולתך שהיא גדולת כבודך, אספר להם אולי יבינו.

והנה טעם נוראותיך - כי כן ראוי להיות המלך נורא.


פסוק זעריכה


זכר - והמלך אם היה טוב כל אדם יביעו טובו ובא רב טובך. והטעם טובך הרב כמו בגדול זרועך שהוא בזרועך הגדול.

וצדקתך ירננו - גם ראוי הוא שיהיה המלך עושה צדק.

ומלת ירננו – בפרהסיא וזה אומרים - [חנון - להושיע המשוע אליו. ורחום – לשמור עבדו שלא יכשל. ]

פסוק חעריכה


חנון - להושיע המשוע אליו.

ורחום – לשמור עבדו שלא יכשל.


פסוק טעריכה


טוב - וכל מלך לא יתכן להיותו טוב רק לאנשים מעט והשם לבדו טוב לכל גם המלך לא יתכן לרחם רק על עבדיו הנאהבים, והשם לבדו רחמיו על כל מעשיו.


פסוק יעריכה


יודוך - הנה כל מעשיך יודוך, כי כן אתה וחסידיך יוסיפו להודות לך.


פסוק יאעריכה


כבוד - ומה היא ברכת חסידיך? שילמדו כבוד מלכותך, לאשר לא ידעוך.


פסוק יבעריכה


להודיע לבני האדם - שהם קטנים.

וי"ו גבורותיו - שב אל כבוד מלכותך יאמרו ואין טענה איך סמך כבוד הדר מלכותו לכבוד מלכותך, כי הנה כמוהו: עד מלך מלכות פרס ותקנו קדמונינו בתפלה: וימליך מלכותיה. גם כן הכתוב: ומלכותו בכל משלה.


פסוק יגעריכה


מלכותך - כל מלכות תפסק ומלכות השם עומדת לנצח.


פסוק ידעריכה


סומך - וכל מלך זה ישפיל וזה ירים, זה יסמוך וזה יפול, כי לא יוכל לסמוך ולהרים הכל והשם לבדו הוא סומך הכל.


פסוק טועריכה


עיני - עם מדינות המלך מפרנסים המלך והשם לבדו מפרנס הכל, לתת לכל אחד מהם מאכלו בעתו.


פסוק טזעריכה


פותח - ואתה הכתוב בפסוק העליון ישרת גם פה, וככה הוא ואתה פותח את ידך, וככה: כי אלהי אבי בעזרי.

וטעם רצון – מה שיספיק להם.


פסוק יזעריכה


צדיק - אם טען טוען למה יאכיל אחד חטה ואחד שעורים? והנה התשובה: כי הוא יודע הטוב להם כי הוא בראם וידע תולדתם, כמו הרופא המצוה שיאכל כל אדם מה שהוא טוב לו. ועוד: כי השם כל מה שיתן בדרך חסד הוא, כי איננו חיוב עליו על כן: וחסיד.


פסוק יחעריכה


קרוב - אם המלך יהיה רחוק לא יכול להושיע קוראיו והשם לעולם קרוב הוא, רק לאשר יקראוהו באמת ולא לנסותו ואשר איננו ראוי להושיעו.


פסוק יטעריכה


רצון - הירא מהמלך יספיק שלא יעשה לו רע, והשם יעשה רצון יראיו.


פסוק כעריכה


שומר - אם באה צרה ליריאיו יושיעם, רק אוהביו הוא ישמור אותם לא תבא להם רעה.

ואת כל הרשעים ישמיד - באחרונה, כי סופם הוא לאבדון והמלך לא יוכל להשמיד רשעי ארצו אולי יקשרו עליו, על כן יפחד או לא יכירם כי לא ידע הנסתרות והשלים כאשר החל.


פסוק כאעריכה


תהלת - ויברך כל בשר - שהוא נכון לברך על דרך: היא היתה אם כל חי.