אבן עזרא על תהלים קכח

פסוק אעריכה


שיר המעלות - כטעם העליון בדברי הבנים אשרי כל ירא ה' – שלא יעשה מצות לא תעשה מיראתו השם.

ההולך בדרכיו - בדרכי השם הם מצות עשה.


פסוק בעריכה


יגיע - בעבור נפשך בטרף הבא בידך, ביגיע כפך אשריך.


פסוק געריכה


אשתך כגפן פוריה - שתלד בעתה. וטעם כי כל גפן הוא מחוץ לבית מגולה לנגד השמש, על כן אמר לנגד זה כשתילי זיתים, בכוחם ושלא יבול עלי העץ הזית.


פסוק דעריכה


הנה - היא זאת הברכה שיבקש ירא שמים בעולם הזה.


פסוק העריכה


יברכך - הטעם זאת הברכה תבוא לך מאת הכבוד שוכן בציון. והטעם הבית הסמוך בציון הוא בית השם.

וטעם וראה בטוב ירושלם – בלכתו שלש רגלים.


פסוק ועריכה


וראה - ישרת בעבור אחר. וכן הוא וראה שלום על ישראל.