אבן עזרא על תהלים קיט

פסוק אעריכה


אשרי תמימי דרך - אלה המאה ושבעים וששה פסוקים שהם אל"ף בי"ת, כבר הזכיר בעל המסורה כי אין פסוק שאין שם זכר דרך או תורה או עדות או פקודים או אמירה או חוק או מצוה או משפט או דבר חוץ מפסוק אחד והוא ערוב עבדך לטוב וכבר הזכרתי בתחלת הספר מה שאמרו המפרשים באלה הפסוקים כי יש אומרים שלא חברם דוד.

אשרי, דרך - משרת אחר וכן הוא ההולכים בדרך תורת ה'.


פסוק בעריכה


אשרי - דבר בתחלה על המרגיל עצמו ללכת בדרך ישרה, גם הזכיר עתה שומר העדות שקבל מהאבות ועקרם עדות העין.


פסוק געריכה


אף - אמר רבי מרינוס: שהוא כמו: אף וכני בתי חומר, לא עשו עולה לעבור פי השם במצות לא תעשה, רק הלך בדרכי השם שהם מצות עשה. ויתכן שהוא כמשמעו, גם אשר לא עשו עולה יחשב להם כי הלכו בדרכי השם.


פסוק דעריכה


אתה, פקודיך - שהם בלב.

וטעם צוית – על יד נביאיך.

וטעם אתה – שאתה החילות.


פסוק העריכה


אחלי - כמו אחלי אדוני על משקל אשרי האיש כמו כל חפצי ורצוני ושאלתי שיכונו דרכי.


פסוק ועריכה


אז - מצותיך הם מצות עשה ויש מהם שלא פירש למה צוו וכאשר יביט עליהם בעין הדעת ידעם, על כן: לא אבוש.


פסוק זעריכה


אודך בלמדי משפטי צדקך - שהם דיני נפשות וממון כולם צדק.


פסוק חעריכה


את - אמר רבי משה: עד מאוד דבק עם חקיך כמו ולא פחדו מאבותם. ובן בלעם אמר: כי עד מאד כמו לעד. ולפי דעתי: כי אני אשמר חקיך ואתה אל תעזבני עד מאד. והטעם: עזיבה שלא אוכל לשומרם.


פסוק טעריכה


במה - אמר רבי משה: תשובת במה היא לשמור והשמור ארחו. ולפי דעתי: שהוא קשור בפסוק העליון שאמר: את חקיך אשמור, אף על פי שלא אוכל לשמרם כראוי כדברך.


פסוק יעריכה


בכל - אתה תדע כל לבי ואתה עזרני שלא אשגה.


פסוק יאעריכה


בלבי - שם הם תמיד צפונים אמרתך.


פסוק יבעריכה


ברוך - בעבור שאודה כי אתה ברוך למדני חקיך וזה הוא השכר שאבקש ממך.


פסוק יגעריכה


בשפתי - דבק עם הפסוק העליון למדני חקיך כי אתה תדע מנהגי שספרתי ולמדתי משפטיך לאנשי דורי.


פסוק ידעריכה


בדרך - כאשר ארגיל נפשי בדרך עדותיך, אז אשמח.


פסוק טועריכה


בפקודיך אשיחה - עם לבבי שהפקודים נטועים בו והפוקדים יורוהו לשמור אורחותיך שהם ישרים בכללים, אף על פי שבפרטים ירעו למי שהוא הכללים שמורים לטוב לכל העמים, ופירוש הדבר תבין מהגשם שהוא כלל שמור לטוב לכל העולם ובכללו שהוא מטיב, יבוא ממנו מקרה רע למעטים.


פסוק טזעריכה


בחוקותיך - בחוקות שהשם נהג עולמו.

אשתעשע - על כן לא אשכח דבריך שאמרת: אחרי ה' אלהיכם תלכו.


פסוק יזעריכה


גמול - בעבור שהזכיר למעלה לא אשכח דבריך, אמר: גמול על עבדך אחיה ואשמרה, כמו לא אשכח.


פסוק יחעריכה


נפלאות מתורתך - איננו דבק כי אם ואביטה, כמו: ולא כחדו מאבותם וכן הוא גל עיני ואביטה מתורתך נפלאות ממני.


פסוק יטעריכה


גר - בעבור היות הגר כמו תועה ושוגה בדרכים, על כן אמר כן.


פסוק כעריכה


גרסה - מן גרש כרמל כמו נצרבה ונשרפה לעשות משפטיך בחייהם.

ומלת לתאוה – מרוב אהבתי כמו תאבתי.


פסוק כאעריכה


גערת - כמו שעשית אתה.


פסוק כבעריכה


גל - הטעם: כי הזדים יחרפוני בעבור ששמרתי עדותיך.


פסוק כגעריכה


גם - כן עשו שרים רבים.

בי נדברו - כמו: ותדבר מרים בעבור, כי עבדך ישיח בחקיך.


פסוק כדעריכה


גם, אנשי - חסר כ"ף כמו ועיר פרא. וכן הוא: כאנשי עצתי.


פסוק כהעריכה


דבקה, נפשי - כמו עצמי, כמו: נשבע ה' צבאות בנפשו. והטעם: כאילו הוא מת על כן חייני כדברך, אני אמית ואחיה.


פסוק כועריכה


דרכי - כמו: יחשב דרכו חפצי וצרכי, שתלמדני חקיך.


פסוק כזעריכה


דרך - הטעם לדעת עיקר למה הם נטועים בלב, על כן: בנפלאותיך.


פסוק כחעריכה


דלפה - כאילו דלפה נפשי בחליי שתמס כדלף טורד, על כן קיימני כדברך, מחצתי ואני ארפא.


פסוק כטעריכה


דרך, חנני - כמו: חנונו אותם, והיא תהיה סבה שאסור מדרך שקר.


פסוק לעריכה


דרך - הפך דרך שקר. וטעם אמונה כי אין עול בידינו, על כן אמר: משפטיך שויתי, כמו: לא ישוו בה. והטעם: עשיתי משפט שוה.


פסוק לאעריכה


דבקתי - המצות שקבל אין ראיה עליהם רק הקבלה, על כן: אל תבישני.


פסוק לבעריכה


דרך, כי תרחיב - שב אל דרך.


פסוק לגעריכה


הורני, עקב - כי עקב יש לה בתגמול ושכר, בשמרם עקב רב.


פסוק לדעריכה


הבינני, בכל לב - שלא אשכחנה.


פסוק להעריכה


הדריכני - כמו הרגילני כאדם דורך הדרך פעמים.


פסוק לועריכה


הט, עדותיך - יקרות מכל הון.


פסוק לזעריכה


העבר, חייני - כי חיי האדם יאריכו אם לא ילך אחר עיניו.


פסוק לחעריכה


הקם, אמרתך - הם הגזרות הבאות מהשמים. והטעם: קיים כל גזירה שתביאני ליראתך.


פסוק לטעריכה


העבר - דבק בפסוק העליון והטעם יגורתי מחרפה שתבואני אם שגיתי מיראתך, וכל משפט תעשה כי הוא טוב.


פסוק מעריכה


הנה תאבתי - כמו כליתי מרוב האהבה כמו גם כלתה נפשי, וכלות אליהם, על כן מתאב אנכי הפך הדבר, על כן חייני.


פסוק מאעריכה


ויבואוני - כמו ויבואו אלי ויזעקוך.

כאמרתך - אשר הבטחתני.


פסוק מבעריכה


ואענה חרפי - שיאמר שלא תושיעני.


פסוק מגעריכה


ואל - וכל בקשתי עד מאד שלא תצל מפי דבר אמת, כמו: וינצלו את מצרים והאמת שתעשה משפט בחורפי.


פסוק מדעריכה


ואשמרה - אז אשמרה כמו: אל ימשלו בי אז איתם.


פסוק מהעריכה


ואתהלכה - בדרך הרחבה.

דרשתי - כמו בארתי, וכמוהו דרושים לכל חפציהם.


פסוק מועריכה


ואדברה - בגלוי.

נגד מלכים - שמנהג אדם ליראה מהם.


פסוק מזעריכה


ואשתעשע - בסתר.


פסוק מחעריכה


ואשא - דרך כבוד וקבול מאהבה.


פסוק מטעריכה


זכר - שהבטיחו ותחסר מלת לו, יחלתני לו והנה יוצא לשנים פעולים.


פסוק נעריכה


זאת - זכרתי כי אמרתך חייתני כמה פעמים, וזאת היא נחמתי בעת עניי.


פסוק נאעריכה


זדים - אע"פ שזדים הליצוני התלוצצו בי, כמו: לא נגענוך - נגענו בך.


פסוק נבעריכה


זכרתי - משפטים שעשית בזדים כמוהם.


פסוק נגעריכה


זלעפה - מן רוח זלעפות פחדתי איך יעזבו רשעים תורתך.


פסוק נדעריכה


זמרות - האדם בבית מגוריו משתומ' וההפך זמירות.


פסוק נהעריכה


זכרתי - גדולת שמך, ואשמרה תורתך ביום.


פסוק נועריכה


זאת - הטובה בתולדתי.


פסוק נזעריכה


חלקי - זה אמרתי לרבים: אולי ישמרו דבריך.


פסוק נחעריכה


חליתי, כאמרתך - וחנותי את אשר אחון.


פסוק נטעריכה


חשבתי - כאשר אחשב כי זה דרך אלך אשיב רגלי אל דרך עדותיך.


פסוק סעריכה


חשתי - זריזין מקדימין למצות.


פסוק סאעריכה


חבלי, עודוני - אין לו ריע והאומר שהוא מגזרת יאכל עד אין לו טעם וטעמו אם אחזוני חבלים, כחבלי רשעים שהם ראויים לבוא עליהם.


פסוק סבעריכה


חצות, על משפטי צדקך - ברשעים.


פסוק סגעריכה


חבר, יראוך - שיראו ממצות לא תעשה.


פסוק סדעריכה


חסדך - והנה חסדך מלאה הארץ והחסד שתעשה עמי, חקיך למדני.


פסוק סהעריכה


טוב, עבדך - דבק עם השם כדברך הטוב.


פסוק סועריכה


טוב - זה הטוב שאבקש עתה.


פסוק סזעריכה


טרם - אין צורך לענות כי שוגג הייתי בימים שעברו על מלת ועתה.


פסוק סחעריכה


טוב - בלא בקשה ומטיב למבקש.


פסוק סטעריכה


טפלו - כמו ותטפול על עוני דבר שלא עשיתי.


פסוק עעריכה


טפש - אין חבר לו.

וטעם שעשעתי כאש' התהלל' החכמה ושעשועי את בני אדם.


פסוק עאעריכה


טוב - אם באו עינויים עלי שיבואוני ללמד חקיך אז טוב לי:

פסוק עבעריכה


טוב - אם מנהג אדם לענות עצמו לקנות הון, על כן: מאלפי זהב.


פסוק עגעריכה


ידיך עשוני - תקנוני וימהר לעשות אתו ויכוננוני לקבל הבינה.


פסוק עדעריכה


יראיך יראוני - שלמדתי מצותיך.

וטעם כי לדברך יחלתי – שכל מה שתגזור עלי אני חפץ בו, אפי' שתענני על כן -

פסוק עהעריכה


ידעתי, עניתני - פעמים רבות.


פסוק עועריכה


יהי, לנחמני - שלא תענני עינוים רבים כאשר הבטחתני, כי אפחד שאמות על כן אחריו -

פסוק עזעריכה


יבואוני רחמיך - בעבור שאין לי שעשועי, כי אם תורתך.


פסוק עחעריכה


יבושו - שרצו לעוות אותי מדרך ישרה ולא יכולו כי אני אשיח בפיקדיך.


פסוק עטעריכה


ישובו, יראיך - הפך הזדים.


פסוק פעריכה


יהי - בעבור שהזכיר יבושו זדים התפלל שיעזרהו השם להיות לבו תמים ולא יבוש כמו הזדים.


פסוק פאעריכה


כלתה לתשועתך - לאות ולעד כי יפחד מאויביו.


פסוק פבעריכה


כלו - הזכיר הנעלם והיא הנפש ואחר כן הנראה והוא העין.

וטעם לאמרתך – גזרתך.


פסוק פגעריכה


כי, כנאד בקיטור - בעשן דרך משל, והנמשל עור בשרו כי הוא יבש.


פסוק פדעריכה


כמה - ופחד שימות קודם שינקם מאיביו.


פסוק פהעריכה


כרו - קשור בפסוק העליון כי יפחד מהשיחות.

אשר לא כתורתך - שצוית לא ישפך דם נקי.


פסוק פועריכה


כל - הנה מצותיך לעשות אמונה והם ירדפו שקר עזרני עליהם.


פסוק פזעריכה


כמעט - זמן מעט.


פסוק פחעריכה


כחסדך - עד היום עמדי.


פסוק פטעריכה


לעולם, דברך נצב - גזירותיך עומדים בשמים.


פסוק צעריכה


לדור - יש סוד עמוק כי הזכיר למעלה כי דברו והם שוכני שמים לעולם נצבים ושוכני הארץ הכללים נצבים, על כן: לדור ודור.

טעם ותעמד – שנקודת הארץ היא נקדת הגלגל העליון בראיות גמורות.


פסוק צאעריכה


למשפטיך - הזכיר השמים והארץ והם עומדים כעבדים לעשות משפטיך, כדרך קורא אני אליהם יעמדו יחדו.


פסוק צבעריכה


לולי - כנגד דור ודור - לולי שעזרתני בתורתך, אז הייתי אובד כדרך הנה רחקיך יאבדו, כאשר פירשתיו.


פסוק צגעריכה


לעולם - התברר מה שהזכרתי במלת אבדתי, כי כנגדה חייתני חיי עד.


פסוק צדעריכה


לך אני, דרשתי - לאות פיקודיך לאות כי שלך אני.

פסוק צהעריכה


לי - טעם לאבדני מחיי, עד אז אוסיף להתבונן עדותיך, כי בכל רגע יתגלו לי סודות עדותיך, אע"פ שאין להם סוף על כן אחריו: לכל תכלה.


פסוק צועריכה


לכל תכלה - קץ בלשוננו פעם ראש ופעם סוף, כמו: על שני קצותיו, מקצה גבול מצרים, מקץ שבע שנים תעשה שמטה, מקץ שבע שנים תשלחו. ורבי משה אמר: כי תכלה מגזרת וכל בשליש כמו מדה על משקל מתגרת ידיך.


פסוק צזעריכה


מה - אוהב דבר היא שיחתי.


פסוק צחעריכה


מאיבי תחכמני - כל אחת ממצותיך, כדרך: בנות צעדה עלי שור יותר מאיבי.


פסוק צטעריכה


מכל - יותר השכלתי מכל מלמדי, בעבור כי כל שיחתי היא תורתך והנה היא תלמדני יותר מאשר למדוני מלמדי.


פסוק קעריכה


מזקנים אתבונן - יותר מהזקנים כי פקודיך נצרתי – מנעורי.


פסוק קאעריכה


מכל - לא כלאתי רגלי בעבור פחדי מרעה שתהיה לי, רק בעבור לשמור אמרי פיך.


פסוק קבעריכה


ממשפטיך - הטעם הוריתני עד שלא סרתי.


פסוק קגעריכה


מה נמלצו - מלה זרה ופרושו מתקו כי איננו מגזרת מליץ ומליצה כי מליץ כמו מקים ואין המ"ם שרש גם מליצה כמו מריבה ואין המ"ם מהשרש על כן נמלצו מלה זרה כי היא כמו נפתחו נשמרו נדברו והמ"ם מן נמלצו שרש כאחד מאלה פתח שמר, כי לא תבא אות אחר נו"ן נפעל רק מן השרש פ"א פעל על כן נמלצו מלה זרה, על כן יש לפרשה כמו מתקו ויהיה הטעם כפול כמשפט, כן פירש לי החכם שיחיה ותחסר מלת מטעמי כי הם בכח הפועל.


פסוק קדעריכה


מפקודיך - בהתבונני סוד הפקודים הנטועים בלב הם הסירוני מאורח שקר.


פסוק קהעריכה


נר - כמו לאורו אלך חשך בלי מכשל, והנמשל הכבוד המאיר כנר.


פסוק קועריכה


נשבעתי - כמו תשבע כל לשון. ויש אומרים: על ברית משה: ואת אשר איננו פה, אז היה בכח ועתה במעשה.


פסוק קזעריכה


נעניתי - אם באתני צרה ונעניתי בעינוים חייני כדברך - אשר יעשה אותם האדם וחי בהם.


פסוק קחעריכה


נדבות - הטעם להרבות תפלה, אולי תרגילני משפטיך.


פסוק קטעריכה


נפשי - אני במקום מסוכן, כמו: וישם נפשו בכפו.


פסוק קיעריכה


נתנו - התברר דברי הסכנה.


פסוק קיאעריכה


נחלתי - הטעם היא נחלתי שאשמח בה.

ועדותיך - הם הנפלאות שעשית שהעתיקו אבותי ואני אשמח כאילו אני עד הייתי בימים ההם.


פסוק קיבעריכה


נטיתי - פועל יוצא.

לעולם עקב - שהם עומדים לעולם, או כי שכרם ותגמולם הוא לעולם.


פסוק קיגעריכה


סעפים - תואר כמו בעלי המחשבות, כמו: לכן שעיפי ישיבוני או מגזרת מסעף פארה ויהיו התואר יוצא, כמו: ושבח אני את המתים והטעם משחיתים.


פסוק קידעריכה


סתרי ומגיני אתה - שלא ישחיתוני.


פסוק קטועריכה


סורו - כן אומר לסעיפים.


פסוק קטזעריכה


סמכני - אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, על כן: אחיה:

פסוק קיזעריכה


סעדני, ואשעה - תרגם אספר. והנכון בעיני: מגזרת שעשועים ונכפלה המלה כמו תשגשגי, ועי"ן היתה ראויה להיות בפתח קטן, אולי נקמצה בעבור אות הגרון.


פסוק קיחעריכה


סלית - מהבנין הקל כמו הכבד סלה כל אבירי. והטעם: סעדני ואחיה, כי ראיתי שסלית הרשעים שבמרמה היו אומרים, שהם שוגים.


פסוק קיטעריכה


סיגים - חסר כ"ף, כל רשעי ארץ הקדמונים, כאשר כתוב בעדותיך.


פסוק קכעריכה


סמר - כאשר אזכיר המשפטים שעשית ברשעי ארץ, אז יאחזני פחד ואירא לעבור פיך.


פסוק קכאעריכה


עשיתי - אני לא הייתי עושק רק עושה צדק ואתה אל תניחני לעושקי.


פסוק קכבעריכה


ערוב - כדרך: אנכי אערבנו, דרך משל שייטב לבו.


פסוק קכגעריכה


עיני, לישועתך - מיד העושקים ולגזרותיך שהם בצדק לעשות בהם משפט.


פסוק קכדעריכה


עשה, כחסדך - עד היום.


פסוק קכהעריכה


עבדך - שכר עבודתי הוא שתבינני.


פסוק קכועריכה


עת - כל תאותי היא שתבינני ואדעה עדותיך הפך עושקי שהפרו תורתך בעת זקנתם, או בעת צרתם וצרכם אליך. ויש אומרים: כי עת ומועד לה' על אשר הפרו מצותיך.


פסוק קכזעריכה


על - קשור בפסוק עבדך אני הבינני ולא ארצה שכר זהב או פז.


פסוק קכחעריכה


על, ישרתי - היו"ד תחת אל"ף כטעם כי אשרוני בנות וכן תתיימרו מגזרת יתאמרו כל פועלי און.

וטעם פקודי כל – כי כל הפקודים כוללים כל איש לב ובאה זאת המלה כדרך: כל בכורי כל.


פסוק קכטעריכה


פלאות - הם מהעין על כל נפש.

נצרתם נפשי - לבדה.


פסוק קלעריכה


פתח - כמו: פתחון פה.

יאיר - לקורא שיראה האמת.


פסוק קלאעריכה


פי - כי כאשר פתחת פיך לדבר פי פתחתי כמו שואף לקבל דברך.

ומלת יאבתי – אין לה ריע במקרא.


פסוק קלבעריכה


פנה, וחנני - כמו אשר חנן אלהים, כמשפט האוהבים.


פסוק קלגעריכה


פעמי - יתפלל לתקן עלילות שישמור מצות עשה ולא תשלוטנה בו סבות לעשות מצות לא תעשה. ורבי משה אמר: אל תשלט בי כל און כמו ואני תפלה.


פסוק קלדעריכה


פדני - מאדם שיעשקני.


פסוק קלהעריכה


פניך - הרצון, כמו: באור פני מלך חיים.


פסוק קלועריכה


פלגי - קשור בדבר מעושק אדם הם יבקשו לעשקני, עד שלא אשמור פקודיך ואני דואג ובוכה על אשר לא שמרו תורתך - כי ידעתי כי אחריתם רעה. ויש אומרים: כי שמרו דרך משל על העינים, כדרך: ואחרי עיניכם.


פסוק קלזעריכה


צדיק, וישר - כל אחד ממשפטיך.


פסוק קלחעריכה


צוית - האבות להתעסק בעדותיך.


פסוק קלטעריכה


צמתתני - כמעט וצמתתני, כמו: וימת לבו בקרבו:

פסוק קמעריכה


צרופה - למה שכחו דברך צרי ואין בהם סיג, כי הכל צרוף בלי ספק.


פסוק קמאעריכה


צעיר - בעיני צרי כמו: ואנכי תולעת ולא איש.


פסוק קמבעריכה


צדקתך - הטעם כי איך אשכח פקודיך וצדקתך לא תשתנה, גם כן תורתך תמיד אחת.


פסוק קמגעריכה


צר, שעשועי - כנגד צרת הלב.


פסוק קמדעריכה


צדק - וי"ו עדותיך כוי"ו לא שלותי ושניהם תחת ה"א כי אותיות יהו"א מתחלפים.

וטעם הבינני צדק לעולם ואחיה – לעולם האחד ישרת במקום שנים.


פסוק קמהעריכה


קראתי - כי כן חוקיך שיקראך הקורא בכל לב.


פסוק קמועריכה


קראתיך - שתושיעני כדי שאשמור עדותיך.


פסוק קמזעריכה


קדמתי - קודם שיקומו בני אדם בנשף, לדברך יחלתי שתושיע המשווע אליך.


פסוק קמחעריכה


קדמו - קודם לכל אשמורה שאשיח אני באמרתך הכתובה בתורה שגמלת הרשעים כרשעתם והצלת הצדיקים.


פסוק קמטעריכה


קולי - כחסדך עמי ומנהגך הטובים.


פסוק קנעריכה


קרבו - אלו רודפי זמה שרחקו מדעת תורתך הכתוב בה עונש אדם וקין ואנשי המבול והמגדל ופרעה ולאמר קרבו עם רחקו דרך בשירים נכבדת מאד.


פסוק קנאעריכה


קרוב אתה - יותר מכל קרוב וכל מצוותיך אמת, אז יהיו רודפי זמה בשורם, כי נמלט שומר מצותיך.


פסוק קנבעריכה


קדם - קודם שיקרבו אלי רודפי זמה, ידעתי כי עדותיך, יסוד אמת יש להם.


פסוק קנגעריכה


ראה - שיענו אותו, על כן אמר: וחלצני.


פסוק קנדעריכה


ריבה - למ"ד לאמרתך - בעבור אמרתך, כמו: אמרי לי.


פסוק קנהעריכה


רחוק מרשעים - יום ישועה, בעבור שלא דרשו חקיך ואני לא אהיה כמוהם, כי תורתך לא שכחתי.


פסוק קנועריכה


רחמיך - אם אני לבדי ורודפי רבים הם, רחמיך שיסובבוני כמשפטיך לשומרי דבריך.


פסוק קנזעריכה


רבים - לא נטיתי אני לבדי, כי הם נטו. והנה נטיתי פועל עומד, כמו סרתי ואם הוא יוצא יחסר לבי.


פסוק קנחעריכה


ראיתי, ואתקוטטה - מגזרת נקטה נפשי.


פסוק קנטעריכה


ראה - כנגד ראיתי.

וחנני - כנגד ואתקוטטה.


פסוק קסעריכה


ראש - תחלת דבור שצויתני הוא האמת. ור' ישועה אמר: רמז לדבור אנכי בהר סיני.

פסוק קסאעריכה


שרים - הם המשתררים ולא פחדתי מהם רק מדברך.


פסוק קסבעריכה


שש - דבק בפסוק העליון לא פחדתי מהשרים ולא דאגתי רק ששתי באמרתיך כאילו נצחתי השרים ולקחתי שללם.


פסוק קסגעריכה


שקר - מצות לא תעשה.

תורתך אהבתי - מצות עשה.


פסוק קסדעריכה


שבע - הרבה ודבר שישוב כמו השבוע.

משפטי צדקך - בשרים רדפוני חנם.


פסוק קסהעריכה


שלום רב לאוהבי תורתך - והוא אחד מהם תורתך אהבתי.

ואין למו מכשול - כמו שרים.


פסוק קסועריכה


שברתי - לישועתך.


פסוק קסזעריכה


שמרה - הזכיר המצות כאשר פירשתי. גם הזכיר העדות לבדם והפקודים והעדות יחדיו.


פסוק קסחעריכה


שמרתי - והטעם אני חייב לשומרם, כי אתה רואה כל מה שיש בלבי וכל מעשי.


פסוק קסטעריכה


תקרב - דרך משל בעבור מרחק השמים מהארץ אמר: תקרב רנתי - קול גדול, כמו ותעבור הרנה.


פסוק קעעריכה


תבא תחנתי - בצרתה לי, כמו: בהתחננו אלינו על כן הצילני.


פסוק קעאעריכה


תבענה - אם הצלתני, והנכון אם תלמדני חקיך.


פסוק קעבעריכה


תען - אלמד אמרתך לבני אדם, כדי שידעו כי כל מצותיך צדק.


פסוק קעגעריכה


תהי, לעזרני - ללמד כאשר דבר וכל יד הוי' אם היתה עם אות בי"ת לעולם לגנאי ואין בכאן אות בי"ת.


פסוק קעדעריכה


תאבתי - כמעט כליתי על דרך נכספה וגם כלתה נפשי.


פסוק קעהעריכה


תחי, ומשפטיך - באויבי יעזרוני להללך.


פסוק קעועריכה


תעיתי - הטעם תחי נפשי, כי אני כשה אובד שישען על הרועה וטעם כי מצותיך לא שכחתי, אע"פ שהייתי כשה אובד, לא אבדו מצותיך ממני.