אבן עזרא על תהלים פו

פסוק אעריכה


תפלה לדוד הטה ה' אזנך ענני כי עני - דרך צחות.

ועני ואביון - בעיניו או כנגד מלכי הגוים, או התפלל זאת התפלה לפני מלכו.


פסוק בעריכה


שמרה - יש אומרים: כי שמרה פעל עבר כמו:זכרה ירושלם,כי נפשי שמרה מה שראוי לשמור עד היותי חסיד. ויאמר רבי יהודה בן בלעם: כי הטעם שמור נפשי עד שאהי תמיד חסיד. והנכון: שמלת שמרה נפשי כמו: שמרה נפשי והצילני כי אני חסיד, ואיננו זר כי במזמור: זדים קמו עלי, גם הוא אמר:לא תתן חסידך, יגמלני כצדקי.


פסוק געריכה


חנני - אין לי מה אעשה, רק שאקרא אליך כל היום שתחנני.


פסוק דעריכה


שמח - טעם אליך ה' נפשי אשא, כדרך: ואליו הוא נושא את נפשו.


פסוק העריכה


כי - טוב לטובים.

וסלח - לחטאים.

ורב חסד לכל קוראיך - כנגד: כי אליך אקרא כל היום.


פסוק ועריכה


האזינה - שתעשה חסד עמי, כי אתה רב חסד.


פסוק זעריכה


ביום - לא אקרא לנסותך ולא לשוא כי אני בצרה.

וטעם כי תענני – שאדע דעת אמת כי תענני, בעבור שאין כמוך באלהים, ה' כדברי משה: כה' אלהינו בכל קראינו אליו.


פסוק טעריכה


כל - כאשר יראו הגוים שסבבוני כי אני בצרה גדולה כאשר יספרו לאחרים שהושעתני, כי אני עני ואביון, אז יבאו אליך הגוים לכבוד שמך.


פסוק יעריכה


כי - אז יספרו הגוים גדולתך ויכחשו אלהיהם ויודו כי אתה אלהים לבדך ואלהיהם אינם אלהים.


פסוק יאעריכה


הורני - בראותי בדרך נבואה כי יענהו השם והוא מתחנן לתקן לו סבות ועלילות להוסיף ליראה את שמך.

ומלת יחד – מגזרת יחיד, או חבר מגזרת יחד.


פסוק יבעריכה


אודך - על החסד שגמלתני הכתוב אחריו, הוסיף דוד במלת עצמו לעולם יותר מן הגוים שאמר עליהם ויכבדו והוסיף על הגוים המכבדים שמו מלת לעולם.


פסוק יגעריכה


כי תחתיה - תואר לשאול, כי לא שאול תודך.


פסוק ידעריכה


אלהים זדים - כנגד כי חסיד אני.

ועריצים - כנגד כי עני ואביון.


פסוק יזעריכה


עשה - טעם אות שיפלא בעיני הרואים.

ונחמתני - מהצרות שעברו עלי.