אבן עזרא על תהלים פג

פסוק ב עריכה


אלהים - כמו שופט.

דמי - שתיקה, מגזרת: וידום אהרן, אף על פי שהוא משרש אחר.

וטעם אל – שאתה תקיף שתוכל להושיע.


פסוק ג עריכה


כי יהמיון - מגזרת המון, כי ברובם הם הומים עלי.


פסוק ד עריכה


יערימו - ערמת סוד.

וטעם צפוניך – צפונים בסתרך, כנגד סוד.


פסוק ה עריכה


אמרו - אלה לאלה.

מגוי - מהיותם גוי.


פסוק ו עריכה


כי נועצו - עצת לב יחדיו.

וטעם עליך – כי שמך נקרא עליהם.


פסוק ז עריכה


אהלי - הטעם אדום - באהליהם או שכנו אהלי אדום שהתחברו אליהם והנה הם העיקר, וככה יושבי צור.

והגרים - הם ההגריאים שילדה הגר מבעל אחר, ובעבור שהיתה שפחת אברהם התייחסו הבנים אליה, כדרך בנות ברזילי הגלעדי.


פסוק ח עריכה


גבל - הם הגבלים.

וטעם זרוע – כי תמיד היו עוזרים אותו.


פסוק י עריכה


עשה להם כמדין - כאשר עשית למדין במלחמות גדעון.

בנחל קישון - ששם מתו הנסים ממחנה סיסרא: נחל קישון גרפם.


פסוק יא עריכה


נשמדו - שב אל מדין ושם המקום שנפלו שם: עין דאר, אולי נקרא כן בעבור שהיה גדעון משם.


פסוק יב עריכה


שיתמו - דרך צחות כמו: ותראהו את הילד.


פסוק יג עריכה


אשר, נאות - כמו נוות, כי אותיות אהו"י נראות ונעלמות מתחלפות.


פסוק יד עריכה


אלהי - בעבור שהזכיר אלהים בלא סימן המדבר, הזכיר אלהי שהוא סימן המדבר ליחדו, על כן אמר: אלהי.

שיתמו כגלגל - נוסף הגימ"ל כי הוא כאשר יבער הגלל וכגלגל לפני סופה, כי הוא מתגלגל.


פסוק טו עריכה


כאש - לפי דעתי: כי תבער פועל יוצא. ואחרים אמרו: כי תבער היער ואיננו נכון.

ומלת תלהט – לעד.


פסוק טז עריכה


כן, בסערך - וסער מתחולל.

ובסופתך - רוח חזקה.


פסוק יז עריכה


מלא - בעבור שהתגברו לאמר: נרשה את נאות אלהים - הנה כנגד זה: קלון.


פסוק יט עריכה


וידעו - יש אומר כי יחסר וי"ו מן שמך. והנכון בעיני: שיחסר שי"ן שהוא תחת אשר, וכן הוא: וידעו כי אתה שמך ה' לבדך. וככה: אל תרבו שתדברו גבוהה ונדעה שנרדפה ועליון לנגד קלון.