אבן עזרא על תהלים כז

פסוק א עריכה


לדוד ה' אורי וישעי ממי אירא - יש אומרים: אורי – בלילה שאין שם אור, כי הנפש תפחד.

וישעי - ביום. ויש אומרים: אורי - תלוי בדברי הנשמה.

וישעי - בדברי הגוף.

ומעוז חיי - קשור הנשמה בגוף, על כן לא יפחד מאדם שיפרידם.


פסוק ב עריכה


בקרוב - יש אומרים: בקרוב מגזרת: המלמד ידי לקרב. ואחרים אמרו: באשר יקרבו אלי. ויאמר רבי משה: כי טעם צרי ואויבי, אנשים ידועים שהיו שונאיו.


פסוק ג עריכה


אם - גם אם תחנה עלי מחנה - שהם מהגוים ואם הם רבים ואם הצרכתי לבא למלחמה עמהם, בזאת והטעם: שהשם אורי וישעי.

ויש אומרים: כי בזאת – היא השאלה הנזכרת אחר כן.


פסוק ד עריכה


אחת - נראה לי כי זה המזמור חברו דוד באחרית ימיו כאשר נשבעו אנשיו: לא תבא עמנו למלחמה כאשר אפרש במזמור נאם ה' לאדוני.

לחזות בנועם ה' - שיתגלו לו סודות ממעשה הבורא שלא ירעם ע"כ.

ולבקר בהיכלו - כמו לא יבקר בין טוב לרע והטעם שהכהנים היושבים תמיד בבית ילמדוהו וירוהו.

ויש אומרים: לבקר - ללכת בכל בקר ובקר בהיכל השם, כמו: השכם והערב.


פסוק ה עריכה


כי - הוא יצפנני ולא יוכל לגעת אלי כל אויב.

בסכה - הוא ירושלם, כמו: ויהי בשלם סכה.

ביום רעה - מערכת רעה מכוכבים כנגד מזלו.

וטעם בצור – כי אהיה בסתר אהלו, כאילו אני בצור מרומים.


פסוק ו עריכה


ועתה - אע"פ שלא יעשה מהיום מלחמה, ראשי ירום כי הוא בסתר עליון.

זבחי תרועה - כדרך: וביום שמחתכם, כימי שמחת חזקיהו.


פסוק ז עריכה


שמע - תחסר מלת אשר, או טעמו זה השם הנכבד שאני קורא ומזכיר.

וחנני וענני - וזה לאות כי יתפלל בעד ישראל הנלחמים עם הצרים, כי הם אנשיו.


פסוק ח עריכה


לך - אמר רבי משה: כי לך בעבורך כמו אמרי לי אחי הוא והטעם אני אומר מה שצוו לנו ביד שלוחיך ואמרת לנו בקשו פני, על כן את פניך ה' אבקש.


פסוק ט עריכה


אל תט - פועל יוצא והפעול עבדך, כמו קיר נטוי, על כן אחריו עזרתי והטעם עזרני עתה כאשר עזרתני מנעורי ועד עתה.


פסוק י עריכה


כי אבי ואמי - שהיו סבות בואי בעולם הזה עזבוני במותם, ואתה אספתני תמיד, ואם הוא לשון עתיד כדרך נתתי כסף השדה קח ממני, יעשו עגל בחרב.


פסוק יא עריכה


הורני - אמר אחד מחכמי לב: הרוצה להתגבר על שונאיו - יוסיף בעבודת השם.


פסוק יב עריכה


אל, בנפש - בתאותם בשאט בנפש.

ויפח - מדבר חמס, כמו: יפיח.


פסוק יג עריכה


לולא - זה קשור באשר לפניו כמעט וימשלו בי שנאי לולי האמנתי בשם ואמרתי לנפשי: קוה אל ה' אז יתברר יושר דברי, שהייתי מוכיח ואמרתי: קוה אל ה'.


פסוק יד עריכה


חזק ויאמץ לבך - פועל יוצא, והטעם כי השם יאמץ לבך.

וטעם וקוה אל ה' – תמיד בראשונה ובאחרונה.