אבן עזרא על שמות כה


פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונועדתי" - לא אבין איך יכחיש זה הפסוק - פסוק "וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר". כי אהל מועד שם כולל את המשכן ואת כל אשר בו ואין צורך למכריע.

וטעם וי"ו "ואת כל אשר אצוה" - ככה הוא. מלת "ודברתי" משרת בעבור אחרת. כאילו כתוב ודברתי אתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים. ולא הזכיר הדבר המדובר. והטעם שאדבר אתך להודיע סודי ולהשיב על שאלתך "ודברתי את כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל".

ויש לשאול למה הזכיר השם הארון בתחלה. כי כתוב את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו. ומנהג הלשון לבאר האחרון שהשלים בו. כמו ואתן ליצחק את יעקב ואת עשו ואתן לעשו. על כן החל ופירש כלי המשכן והחל מהנכבד ואחר כן השולחן והמנורה ואחר כן ואת המשכן תעשה והנה משה כאשר הקהיל כל העדה החל לומר להם בתחלה המשכן והאהל ואחר כן הארון. ואין צורך שילמד אדם את משה ויש לתמוה למה לא הזכיר מזבח הקטורת. והתשובה בדרך משל כי הכבוד לא ימוש. על כן הארון דמות כסא. והנה מנורה ושולחן ערוך. על כן לא הזכיר מזבח הקטורת רק אחר מזבח העולה בעבור שיזהיר לא תעלו עליו עולה ומנחה ונסך. ומשה הזכירו לבני ישראל אחר המנורה וכן במעשה: